NOAH 8/5/00 Debut Show Commercial DVD/MP4/ISO
Takeshi Morishima v Makoto Hashi
Tsuyoshi Kikuchi & Haruka Eigen & Jun Izumida v Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Takeshi Rikio
Naomichi Marufuji & Kentaro Shiga v Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru 
Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara & Daisuke Ikeda v Takao Omori & Yoshihiro Takayama & Satoru Asako 
Mitsuharu Misawa & Akira Taue v Kenta Kobashi & Jun Akiyama *2 out of 3 Falls Match*

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ, Master Video, DVD Case with Original Cover Art for Sale

NOAH 8/6/00 Commercial DVD/MP4/ISO
Satoru Asako v Kenta Kobayashi
Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Makoro Hashi v Tsuyoshi Kikuchi & Haruka Eigen & Yoshinobu Kanemaru
Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio v Masao Inoue & Takeshi Morishima
Akira Taue & Jun Izumida v Takao Omori & Yoshihiro Takayama
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Daisuke Ikeda & Kentaro Shiga
Kenta Kobashi v Jun Akiyama

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ, Master Video, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Mitsuharu Misawa Volume 1 & Haruka Eigen G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuharu Misawa & Masahiro Chono v Kenta Kobashi & Akira Taue 1/10/03
Mitsuharu Misawa v Shiro Koshinaka 12/6/03
Mitsuo Momota v Haruka Eigen 1/15/93
Giant Baba & Rusher Kimura & Mitsuo Momota v Masanobu Fuchi & Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi 2/28/98
Naomichi Marufuji v Haruka Eigen 1/23/05
Jun Akiyama & Haruka Eigen v Akira Taue & Masao Inoue *Haruka Eigen's Retirement Match* 3/26/06

2 Hours, Excellent VQ

Mitsuharu Misawa Volume 2 G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuharu Misawa v Kodo Fuyuki 4/7/02
Mitsuharu Misawa v Yoshinari Ogawa *GHC Heavyweight Title Match* 12/7/02
Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi v Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa *GHC Tag Team Title Match* 1/10/04
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Keiji Muto & Taiyo Kea 7/10/04

2 Hours, Excellent VQ

Mitsuharu Misawa Volume 3 G+ DVD/MP4/ISO
Naomichi Marufuji v Mitsuharu Misawa *GHC Heavyweight Title Match* 12/10/06
Mitsuharu Misawa v Takuma Sano *GHC Heavyweight Title Match* 4/28/07
Mitsuharu Misawa v Akira Taue *GHC Heavyweight Title Match* 7/15/07
Mitsuharu Misawa v KENTA *GHC Heavyweight Title Match* 11/3/07

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 8/5/00 & 8/6/00 "Debut Shows" G+ DVD/MP4/ISO
Takeshi Morishima v Makoto Hashi 8/5/00
Tsuyoshi Kikuchi & Haruka Eigen & Jun Izumida v Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Takeshi Rikio 8/5/00
Naomichi Marufuji & Kentaro Shiga v Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru 8/5/00
Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara & Daisuke Ikeda v Takao Omori & Yoshihiro Takayama & Satoru Asako 8/5/00
Mitsuharu Misawa & Akira Taue v Kenta Kobashi & Jun Akiyama *2 out of 3 Falls Match* 8/5/00
Akira Taue & Jun Izumida v Takao Omori & Yoshihiro Takayama 8/6/00
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Daisuke Ikeda & Kentaro Shiga 8/6/00
Kenta Kobashi v Jun Akiyama 8/6/00

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ 

 

NOAH 12/23/00 Commercial DVD/MP4/ISO
Tsuyoshi Kikuchi & Kenta Kobayashi v Scorpio & Kishin Kawabata
Haruka Eigen & Jun Izumida & Satoru Asako v Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Makoto Hashi
Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru & Takeshi Morishima v Masao Inoue & Takeshi Rikio & Takashi Sugiura
Tamon Honda & Naomichi Marufuji v Kodo Fuyuki & Tetsuhiro Kuroda *WEW Tag Team Titles Match*
Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda v Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi
Akira Taue v Yoshihiro Takayama
Shinya Hashimoto v Takao Omori
Mitsuharu Misawa v Vader
Kenta Kobashi v Jun Akiyama

2 Hours, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

NOAH Battle Revolution Epilogue Commercial DVD/MP4/ISO
Mitsuharu Misawa & Akira Taue v Kenta Kobashi & Jun Akiyama 8/5/00
Kenta Kobashi v Jun Akiyama 8/6/00
Kenta Kobashi & Takeshi Rikio v Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru 8/19/00
Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi & Takeshi Rikio v Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru 9/15/00
Kenta Kobashi & Yoshinobu Kanemaru v Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama 9/16/00
Kenta Kobashi & Takeshi Rikio v Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru 10/7/00
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji v Vader & Scorpio & Richard Slinger 10/8/00
Kenta Kobashi & Takao Omori v Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama 10/8/00
Kenta Kobashi v Takao Omori 10/11/00
Akira Taue v Yoshihiro Takayama 12/23/00
Shinya Hashimoto v Takao Omori 12/23/00
Mitsuharu Misawa v Vader 12/23/00
Kenta Kobashi v Jun Akiyama 12/23/00
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Shinya Hashimoto & Alexander Otsuka 1/13/01
Kenta Kobashi & Akira Taue v Vader & Jun Akiyama 1/13/01
Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji v Kenta Kobashi & Akira Taue 1/18/01

2 Hours, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

NOAH April 2001 GHC Heavyweight Title Tournament G+ DVD/MP4/ISO
Jun Akiyama v Takao Omori *GHC 1st Round Tournament Match* 4/1/01
Mitsuharu Misawa v Jun Akiyama *GHC Semi-Finals Tournament Match* 4/11/01
Jun Akiyama & Akira Taue v Takeshi Morishima & Takeshi Rikio 4/15/01
Mitsuharu Misawa v Yoshihiro Takayama *GHC Heavyweight Title Tournament* 4/15/01

2 Hours, Excellent VQ

NOAH GHC Heavyweight Tournament March-April 2001 Commercial DVD/MP4/ISO
Clips of Mitsuharu Misawa v Akitoshi Saito 3/18/01
Clips of Yoshihiro Takayama v Jun Izumida 3/22/01
Clips of Vader v Akira Taue 3/25/01
Clips of Scorpio v Kentaro Shiga 3/30/01
Jun Akiyama v Takao Omori 4/1/01
Jun Akiyama v Takeshi Rikio 4/8/01
Jun Akiyama v Mitsuharu Misawa 4/11/01
Vader v Yoshihiro Takayama 4/12/01
Mitsuharu Misawa v Yoshihiro Takayama *GHC Heavyweight Title Tournament Finals Match* 4/15/01

2 Hours, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

NOAH June 2001 Commercial DVD/MP4/ISO
Pathfinder v Kenta Kobayashi 6/9/01
Masashi Aoyagi v Tsuyoshi Kikuchi 6/10/01
Yoshinobu Kanemaru v Pathfinder 6/16/01
Naomichi Marufuji v Makoto Hashi 6/17/01
Naomichi Marufuji v Juventud Guerrera 6/23/01
Yoshinobu Kanemaru v Tsuyoshi Kikuchi 6/23/01
Yoshinobu Kanemaru v Juventud Guerrera *GHC Jr. Heavyweight Tournament Finals Match* 6/24/01
Mitsuharu Misawa v Scorpio 6/9/01
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Takeshi Morishima & Takeshi Rikio 6/9/01
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Takao Omori & Takashi Sugiura 6/16/01
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji v Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru 6/20/01
Daisuke Ikeda v Takao Omori 6/24/01
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Jun Akiyama & Akitoshi Saito 6/24/01
Rusher Kimura & Mitsuo Momota v Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi 6/24/01

2 Hours, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

NOAH 7/27/01 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Satoru Asako & Takashi Sugiura v Kentaro Shiga & Makoto Hashi
Haruka Eigen & Masashi Aoyagi v Rusher Kimura & Mitsuo Momota
Naomichi Marufuji & KENTA v Scorpio & Superstar Steve
Akitoshi Saito v Tsuyoshi Kikuchi
Daisuke Ikeda & Takuma Sano v Tamon Honda & Masao Inoue
Vader & Bull Schmidt v Akira Taue & Jun Izumida
Yoshinari Ogawa v Michael Modest
Yoshinobu Kanemaru v Donovan Morgan *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takao Omori & Yoshihiro Takayama v Takeshi Morishima & Takeshi Rikio *GHC Tag Team Titles Match*
Mitsuharu Misawa v Jun Akiyama *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/27/01 Commercial DVD/MP4/ISO
Mitsuharu Misawa v Jun Akiyama *GHC Heavyweight Title Match*
Takao Omori & Yoshihiro Takayama v Takeshi Morishima & Takeshi Rikio *GHC Tag Team Titles Match*
Yoshinobu Kanemaru v Donovan Morgan *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Yoshinari Ogawa v Michael Modest
Vader & Bull Schmidt v Akira Taue & Jun Izumida
Daisuke Ikeda & Takuma Sano v Tamon Honda & Masao Inoue

2 Hours, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

NOAH Departure August-September 2001 Commercial DVD/MP4/ISO
Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Makoto Hashi v Daisuke Ikeda & Takeshi Morishima & Takeshi Rikio 8/27/01
Daisuke Ikeda v Takeshi Rikio 8/31/01
Daisuke Ikeda v Tamon Honda 9/1/01
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Tamon Honda & Masao Inoue 9/2/01
Jun Akiyama v Tamon Honda *GHC Heavyweight Title Match* 9/5/01
Yoshinobu Kanemaru v Satoru Asako *GHC Jr. Heavyweight Title Match* 9/5/01

2 Hours, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

NOAH 10/19/01 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
Rusher Kimura & Mitsuo Momota v Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi
Masao Inoue & KENTA v Richard Slinger & Superstar Steve
Kentaro Shiga & Makoto Hashi v Masashi Aoyagi & Takashi Sugiura
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio v Tamon Honda & Jun Izumida
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Takuma Sano & Naomichi Marufuji v Michael Modest & Donovan Morgan & Bull Schmidt & Bison Smith
Shinjiro Otani & Daisuke Ikeda v Takao Omori & Satoru Asako
Yoshinobu Kanemaru v Tatsuhito Takaiwa *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Vader & Scorpio *GHC Tag Team Titles Match*

3 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

NOAH 12/9/01 G+ DVD/MP4/ISO
Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi v Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata
Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru v Michael Modest & Donovan Morgan
KENTA v Takuma Sano
Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura v Akitoshi Saito & Makoto Hashi
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio v Scorpio & Richard Slinger
Akira Taue & Jun Izumida v Tamon Honda & Masao Inoue 
Tatsuhito Takaiwa v Naomichi Marufuji *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Takao Omori & Yoshihiro Takayama *GHC Tag Team Title Match*
Jun Akiyama v Vader *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 2/17/02 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
KENTA & Kotaro Suzuki v Mohammed Yone & Ray Gordy
Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi v Haruka Eigen & Jun Izumida & Kishin Kawabata
Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura v Michael Modest & Donovan Morgan
Yoshinari Ogawa & Takuma Sano v Scorpio & Richard Slinger
Akira Taue & Tamon honda & Masao Inoue v Akitoshi Saito & Kentaro Shiga & Makoto Hashi
Jushin Thunder Liger & Wataru Inoue v Tsuyoshi Kikuchi & Yoshinobu Kanemaru
Naomichi Marufuji v Juventud Guerrera *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Yoshihiro Takayama & Takao Omori v Takeshi Morishima & Takeshi Rikio *GHC Tag Team Title Match*
Mitsuharu Misawa & Kenta Kobashi v Jun Akiyama & Yuji Nagata

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/7/02 G+ DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito v Kentaro Shiga
Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura v Daisuke Ikeda & Mohammed Yone
Jushin Thunder Liger & Minoru Tanaka v Tsuyoshi Kikuchi & Yoshinobu Kanemaru
Naomichi Marufuji v Makoto Hashi *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mitsuharu Misawa v Kodo Fuyuki
Akira Taue v Takao Omori
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio v Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie *GHC Tag Team Titles Match*
Jun Akiyama v Yoshinari Ogawa *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours 40 Minutes, Excellent VQ

Kodo Fuyuki Retirement Special G+ DVD/MP4/ISO
Clips of Samson Fuyuki in All Japan
Tiger Mask II & Toshiaki Kawada v Samson Fuyuki & Yoshiaki Yatsu 5/14/90
Mitsuharu Misawa v Kodo Fuyuki 4/7/02
Kodo Fuyuki & Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Akira Taue & Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi *Kodo Fuyuki's Retirement Match* 4/14/02

1 Hour, Very Good VQ

NOAH 7/26/02 G+ DVD/M4/ISO
Rusher Kimura & Mitsuo Momota v Haruka Eigen & Masashi Aoyagi
Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi v Richard Slinger & Superstar Steve
Takeshi Morishima & Daisuke Ikeda v Yoshihiro Takayama & Bison Smith
Vader & Scorpio v Michael Modest & Donovan Morgan
Takuma Sano & KENTA v Jun Akiyama & Kotaro Suzuki
Jun Izumida v Mohammed Yone
Mitsuharu Misawa & Kenta Kobashi & Satoru Asako v Akira Taue & Masao Inoue & Makoto Hashi
Yoshinobu Kanemaru v Takashi Sugiura *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Yoshinari Ogawa v Takeshi Rikio *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 1/10/03 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Rusher Kimura & Mitsuo Momota v Haruka Eigen & Kishin Kawabata
Kentaro Shiga v Makoto Hashi
KENTA & Takashi Sugiura v Takuma Sano & Kotaro Suzuki
Masao Inoue & Takeshi Rikio & Jun Izumida v Yoshihiro Takayama & Daisuke Ikeda & Masashi Aoyagi
Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji v Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi
Tamon Honda v Takeshi Morishima
Mitsuharu Misawa & Masahiro Chono v Kenta Kobashi & Akira Taue
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Shinjiro Otani & Masato Tanaka *GHC Tag Team Titles Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/26/03 di Colosseo G+ DVD/MP4
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi 1/24/03
Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji v Kenta Kobashi & KENTA
Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi v Koji Kanemoto & Jushin Thunder Liger *IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 2/8/03 G+ DVD/MP4/ISO
KENTA & Kotaro Suzuki v Great Takeru & Kappy Boy
Ultimo Dragon & YOSSINO v Jun Kasai & Gran Naniwa
Tetsuhiro Kuroda & Chocoball Mukai v MIKAMI & KUDO
Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki v Ikuto Hidaka & Masao Orihara
Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki v MIKAMI & KUDO
Ultimo Dragon & YOSSINO v KENTA & Kotaro Suzuki

2 Hours, Excellent VQ

Mitsuharu Misawa vs. Kenta Kobashi G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuharu Misawa v Kenta Kobashi 6/11/99
Mitsuharu Misawa v Kenta Kobashi 3/1/03

2 Hours, Very Good VQ

NOAH 3/1/03 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Rusher Kimura & Mitsuo Momota v Haruka Eigen & Kishin Kawabata
Akira Taue & Michael Modest & Donovan Morgan v Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi & Kotaro Suzuki
Naomichi Marufuji & KENTA v Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Daisuke Ikeda v Bison Smith & Superstar Steve & IZU
Yoshinari Ogawa v Scorpio
Yoshihiro Takayama v Masao Inoue
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Tamon Honda & Takashi Sugiura
Mitsuharu Misawa v Kenta Kobashi *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 4/13/03 G+ DVD/MP4/ISO
Jun Izumida & Haruka Eigen v Masashi Aoyagi & Kishin Kawabata
Michael Modest & Donovan Morgan v Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota
Akira Taue & Takuma Sano & Makoto Hashimo v Scorpio & Bull Schmidt & Vinnie Valentino
Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura v KENTA & Kotaro Suzuki
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue v Takeshi Morishima & Daisuke Ikeda & Naomichi Marufuji
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Steve Corino & Tom Howard
Yoshihiro Takayama v Takeshi Rikio *NWF Heavyweight Title Match*
Kenta Kobashi v Tamon Honda *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/6/03 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Makoto Hashi v Kotaro Suzuki
Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi v Masao Inoue & Jun Izumida & Haruka Eigen & Kishin Kawabata
Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura v Naomichi Marufuji & KENTA
Yoshihiro Takayama v Takeshi Morishima 
Yoshinari Ogawa v Daisuke Ikeda
Mitsuharu Misawa v Takuma Sano
Yuji Nagata v Akira Taue
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Kenta Kobashi & Tamon Honda *GHC Tag Titles Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/12/03 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Richard Slinger & Masashi Aoyagi v Haruka Eigen & Kishin Kawabata
Tamon Honda & Takuma Sano & Kotaro Suzuki v Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi & Masao Inoue
Yoshihiro Takayama & Bison Smith & Donovan Morgan v Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Jun Izumida
Ron Harris v Takeshi Morishima *WLW Title Match*
Naomichi Marufuji & KENTA v Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi *GHC Jr. Heavyweight Tag Titles Match*
Michael Modest v Takashi Sugiura *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Kenta Kobashi v Yuji Nagata *GHC Heavyweight Title Match* 

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 4/3/04 G+ DVD/MP4/ISO
Kishin Kawabata v Haruka Eigen
Makoto Hashi & Donovan Morgan v Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio v Scorpio & Trevor Rhodes
Akira Taue & Takuma Sano v Tamon Honda & Masao Inoue
Bison Smith v IZU
Kenta Kobashi & Ricky Marvin V Daisuke Ikeda & Mohammed Yone
Mitsuharu Misawa & Shiro Koshinaka & Richard Slinger v Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru
Naomichi Marufuji & KENTA v Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/25/04 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Trevor Rhodes v Mitsuo Momota
Takeshi Morishima & Kishin Kawabata v Tsuyoshi Kikuchi & Masashi Aoyagi
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone v Akitoshi Saito & Jun Izumida
Akira Taue & Takuma Sano v Tamon Honda & Masao Inoue
Yoshinobu Kanemaru v Ricky Marvin
Jun Akiyama & Makoto Hashi v Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Naomichi Marufuji & KENTA *GHC Tag Team Titles Match*
Kenta Kobashi v Yoshihiro Takayama *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/21/04 G+ DVD/MP4/ISO
Richard Slinger & Superstar Steve v Mitsuo Momota & Haruka Eigen
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone v Takuma Sano & Makoto Hashi
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji v Tamon Honda & Ricky Marvin & Masashi Aoyagi
Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru v Masao Inoue & Jun Izumida & Kishin Kawabata
Kenta Kobashi & KENTA v Akira Taue & Takashi Sugiura
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Bison Smith & Doug Williams & Ace Steel
Jushin Thunder Liger v Tsuyoshi Kikuchi *GHC Jr. Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 7/10/04 Tokyo Dome G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuo Momota v Haruka Eigen
Tsuyoshi Kikuchi & Tamon Honda & Jun Izumida v Masao Inoue & Kishin Kawabata & Masashi Aoyagi
Michael Modest & Donovan Morgan v Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
Scorpio & Richard Slinger v Akitoshi Saito & Makoto Hashi
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone v Akira Taue & Takuma Sano
Naomichi Marufuji & KENTA v Takashi Sugiura & Kendo Kashin *GHC Tag Team Titles Match*
Jushin Thunder Liger v Yoshinobu Kanemaru *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki v Takeshi Morishima & Takeshi Rikio *IWGP Tag Team Titles Match*
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Keiji Muto & Taiyo Kea *GHC Tag Team Titles Match*
Kenta Kobashi v Jun Akiyama *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 9/10/04 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Kishin Kawabata v Haruka Eigen
Takuma Sano & Jun Izumida v Mohammed Yone & Trevor Rhodes
KENTA & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Kotaro Suzuki v Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura & Mitsuo Momota & Rick Marvin
Jun Akiyama & Go Shiozaki v Takeshi Rikio & Makoto Hashi
Minoru Suzuki v Naomichi Marufuji
Yoshinobu Kanemaru v Low Ki *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Akitoshi Saito & Masao Inoue *GHC Tag Team Titles Match*
Kenta Kobashi v Akira Taue *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 12/4/04 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
Makoto Hashi v Go Shiozaki
SUWA & Takuma Sano v Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
Daisuke Ikeda & MOhammed Yone & Kishin Kawabata v Scorpio & Ace Steel & Ricky Marvin
Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA v Akira Taue & Richard Slinger & Kotaro Suzuki
Jun Akiyama & Jun Izumida v Akitoshi Saito & Masao Inoue
Yoshinobu Kanemaru v Takashi Sugiura *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Michael Modest & Donovan Morgan *GHC Tag Team Titles Match*
Kenta Kobashi v The Gladiator *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

NOAH 1/8/05 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuo Momota v Haruka Eigen
Akitoshi Saito & Masao Inoue & Takashi Sugiura v Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata
Yoshinari Ogawa & SUWA & Ricky Marvin v Mohammed Yone & KENTA & Kotaro Suzuki
Akira Taue & Takuma Sano v Tamon Honda & Go Shiozaki
Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji v Jun Akiyama & Makoto Oishi
Yoshinobu Kanemaru v Tatsuhito Takaiwa *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mitsuharu Misawa & Takeshi Rikio v Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka
Kenta Kobashi v Minoru Suzuki *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/18/05 Tokyo Dome G+ DVD/MP4/ISO
Takashi Sugiura & Judo Suwa & Masashi Aoyagi v Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota & Katsuhiko Nakajima
Takeshi Morishima & Mohammed Yone v Tamon Honda & Go Shiozaki
Akira Taue & Takuma Sano & Jun Izumida & Haruka Eigen v Akitoshi Saito & Masao Inoue & Shiro Koshinaka & Kishin Kawabata
Kotaro Suzuki v Ricky Marvin
Yoshinobu Kanemaru v KENTA *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takeshi Rikio v Hiroshi Tanahashi *GHC Heavyweight Title Match*
Genichiro Tenryu v Yoshinari Ogawa
Kenta Kobashi v Kensuke Sasaki
Mitsuharu Misawa v Toshiaki Kawada

4 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 11/5/05 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota v Jun Izumida & Kishin Kawabata & SUWA
Akitoshi Saito & Masao Inoue & Takashi Sugiura v Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Ricky Marvin
Takuma Sano v Mushiking Terry
Jun Akiyama & Shiro Koshinaka v Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji
Scorpio v Yoshinobu Kanemaru *Global Hardcore Crown Title Match*
Kenta Kobashi & Go Shiozaki v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Mitsuharu Misawa v Genichiro Tenryu
Mohammed Yone & Takeshi Morishima v KENTA & Katsuyori Shibata *GHC Tag Team Titles Match*
Takeshi Rikio v Akira Taue *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

NOAH 7/16/06 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
SUWA v Mitsuo Momota
Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi & Abismo Negro v Mohammed Yone & El Oriental & Atsushi Aoki
Tamon Honda & Takuma Sano & Kentaro Shiga v Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata
Akira Taue & Katsuhiko Nakajima v Yoshinari Ogawa & Ippei Ota
Mushiking Terry & El Angel & Taiji Ishimori v Mushiking Joker & Charly Manson & AAA Psicosis
Minoru Suzuki v Go Shiozaki
Naomichi Marufuji & KENTA v Takeshi Rikio & Takeshi Morishima
Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama v Kensuke Sasaki & Yoshihiro Takayama

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 9/9/06 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Mushiking Terry v Atsushi Aoki
Scorpio & Joe Legend & Ace Steel v Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata
Takuma Sano & SUWA v Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru v Mohammed Yone & Ieppi Ota
KENTA & Katsuyori Shibata v Akira Taue & Go Shiozaki
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Bison Smith & Keith Walker
Takeshi Rikio & Takeshi Morishima v Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura
Jun Akiyama v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

NOAH 10/29/06 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Tsuyoshi Kikuchi & Tsutomu Hirayanagi v Mitsuo Momota & Atsushi Aoki
Yoshinobu Kanemaru & SUWA v Ricky Marvin & Tajiri Ishimori
Tamon Honda & Shuhei Taniguchi v Scorpio & Murat Bosporus 
Doug Williams & Nigel McGuinness & Ares v Masao Inoue & Kishin Kawabata & Ieppi Ota
Akira Taue & Kentaro Shiga v Akitoshi Saito & Go Shiozaki 
Jun Akiyama & Makoto Hashi v Takeshi Morishima & Mohammed Yone
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura
Naomichi Marufuji v KENTA *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 12/10/06 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Tamon Honda & Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi v Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Mitsuo Momota
Daisuke Ikeda & Masao Inoue v Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
Takeshi Morishima v Go Shiozaki
Jun Akiyama & Makoto Hashi v Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi
Akira Taue & Mushiking Terry & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki v SUWA & TARU & Shuji Kondo & brother YASSHI
Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru v NOSAWA Rongai & MAZADA *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA v Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki & Takuma Sano
Naomichi Marufuji v Mitsuharu Misawa *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 7/15/07 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Davey Richards & Thoruf & Akihiko Ito v Masao Inoue & Tsutomu Hirayanagi & Ippei Ota
Takuma Sano & Junji Izumida v Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi v Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki
Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Go Shiozaki v Nigel McGuiness & Bryan Danielson & Rocky Romero
Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura v Akitoshi Saito & Makoto Hashi
KENTA & Taiji Ishimori v Naomichi Marufuji & Kota Ibushi
Kotaro Suzuki & Ricky Marvin v Jay Briscoe & Mark Briscoe
Jun Akiyama & Takeshi Rikio v Kentaro Shiga & Kishin Kawabata *GHC Tag Team Titles Match*
Mitsuharu Misawa v Akira Taue *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

NOAH 10/27/07 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Junji Izumida & Tsutomu Hirayanagi v Mitsuo Momota & Akihiko Ito
Tsuyoshi Kikuchi & Tamon honda & Masao Inoue v Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Makoto Hashi
Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Taiji Ishimori v Yoshinari Ogawa & Doug Williams & Bobby Fish
Jun Akiyama & Atsuki Aoyagi v Akitoshi Saito & TAKA Michinoku
Akira Taue & KENTA & Go Shiozaki v Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Ricky Marvin
Mushiking Terry v Yoshinobu Kanemaru *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
D'Lo Brown & Buchanan v Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura *GHC Tag Team Titles Match*
Mitsuharu Misawa v Samoa Joe *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 12/2/07 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Kishin Kawabata & Mitsuo Momota v Junji Izumida & Tsutomu Hirayanagi
Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki v Kotaro Suzuki & Ippei Ota
Doug Williams & Buchanan v Takuma Sano & Masao Inoue
Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Go Shiozaki v Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Akihiko Ito
KENTA & Taiji Ishimori v Yoshinari Ogawa & Eddie Edwards
Akira Taue & Kentaro Shiga v Akitoshi Saito & Bison Smith
Takeshi Morishima v Naomichi Marufuji
Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama v Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama

3 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

NOAH Mitsuharu Misawa MVP 2007 G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuharu Misawa v Naomichi Marufuji 12/10/06
Mitsuharu Misawa v Takuma Sano 4/28/07
Mitsuharu Misawa v Akira Taue 7/5/07
Mitsuharu Misawa v KENTA 11/3/07

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/21/08 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Joel Redman
Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi v Wade Fitzgerald & Martin Stone
Takashi Sugiura & Kotaro Suzuki v Doug Williams & Nigel McGuinness
Jun Akiyama & Bison Smith v Takeshi Morishima & Mohammed Yone
KENTA & Taiji Ishimori v Bryan Danielson & Eddie Edwards *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Yoshinobu Kanemaru v Jay Briscoe *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji v Kenta Kobashi & Go Shiozaki

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/1/08 G+ DVD/MP4/ISO
Davey Richards v Ippei Ota
Taiji Ishimori v Genba Hirayanagi
Kenta Kobashi & Akihiko Ito v Jun Akiyama & Atsushi Aoki

1 Hour 15 Minutes, Excellent VQ

NOAH 10/25/08 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Akihito Ito v Takashi Okita & Kento Miyahara
Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki v Doug Williams & Bryan Danielson & Atsushi Aoki
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Akira Taue & Makoto Hashi
Takeshi Morishima & Takashi Sugiura v Nigel McGuinness & Superstar Steve
Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi
Akitoshi Saito & Bison Smith v Jun Akiyama & Takeshi Rikio *GHC Tag Team Titles Match*
Naomichi Marufuji v KENTA *GHC Jr. Heavyweight & AJPW Jr. Heavyweight Titles Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 12/7/08 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Akihiko Ito
Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Tamon Honda & Takashi Sugiura
Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & Mohammed Yone v Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Ricky Marvin
Mitsuharu Misawa v Katsuhiko Nakajima
Jun Akiyama v Takeshi Morishima
Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki v KENTA & Taiji Ishimori *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kensuke Sasaki v Akitoshi Saito *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/1/09 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Kenta Kobashi v Masao Inoue
Taiji Ishimori & Ieppei Ota v Takashi Okita & Kento Miyahara
Akira Taue & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki v Buchanan & Roderick Strong & Davey Richards
Yoshihiro Takayama & Ricky Marvin v Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki
Takeshi Morishima & Makoto Hashi & Akihiko Ito v Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi v Akitoshi Saito & Bison Smith & Doug Williams
Takashi Sugiura & Go Shiozaki v Shinsuke Nakamura & Milano Collection A.T. 
Katsuhiko Nakajima v KENTA *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Kensuke Sasaki v Jun Akiyama *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

NOAH 4/13/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
Takuma Sano & Atsushi Aoki & Akihiko Ito v Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
Akitoshi Saito & Bison Smith v Kentaro Shiga & Kishin Kawabata
Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Tamon Honda v D'Lo Brown & Buchanan & Keith Walker
Takeshi Rikio & Mohammed Yone v Akira Taue & Masao Inoue
Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura v Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
Kenta Kobashi & KENTA & Ippei Ota v Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 4/19/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masashi Aoyagi v Kishin Kawabata
Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi v Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
Masao Inoue & Atsushi Aoki v Takuma Sano & Ieppei Ota
D'Lo Brown & Buchanan & Keith Walker v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Akihiko Ito v Kenta Kobashi & Akira Taue & Shuhei Taniguchi
KENTA v Genba Hirayanagi
Kotaro Suzuki v Ricky Marvin
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima v Akitoshi Saito & Bison Smith
Jun Akiyama v Go Shiozaki *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 4/27/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takuma Sano & KENTA v Masao Inoue & Ricky Marvin
Buchanan & Genba Hirayanagi v Akira Taue & Masashi Aoyagi
Yoshinonu Kanemaru & Kotaro Suzuki v Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori v D'Lo Brown & Keith Walker
Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki v Kenta Kobashi & Go Shiozaki & Akihiko Ito
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima v Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura
Akitoshi Saito & Bison Smith v Takeshi Rikio & Mohammed Yone

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/6/09 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Tamon Honda & Atsushi Aoki v Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi
Takuma Sano & Kotaro Suzuki v Keith Walker & Ricky Marvin
KENTA & Taiji Ishimori v Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
Jushin Thunder Liger & Koji Kanemoto v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Kenta Kobashi & Akihiko Ito v Hiroyoshi Tenzan & Kazuchika Okada
Akira Taue & Masao Inoue v D'Lo Brown & Buchanan
Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi v Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura v Akitoshi Saito & Bison Smith
Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki v Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima

3 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

NOAH 5/18/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
KENTA v Akihiko Ito
Takashi Sugiura v Genba Hiryanagi
Taiji Ishimori v Ricky Marvin
Mitsuharu Misawa v Atsushi Aoki
Kenta Kobashi & Go Shiozaki v Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 7/5/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Royal Rumble
Shuhei Taniguchi v Yoshinobu Kanemaru
Takeshi Morishima v Akitoshi Saito
Takashi Sugiura v Taiji Ishimori
Mohammed Yone v Masao Inoue
Go Shiozaki v KENTA
Takeshi Rikio v Kotaro Suzuki

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 7/21/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takeshi Morishima v Tsuyoshi Kikuchi
Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Akitoshi Saito & Akihiko Ito
Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Takuma Sano v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hiryanagi
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara v Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Atsushi Aoki
Kenta Kobashi v Masao Inoue *GHC Hardcore Crown Title Match*
Ricky Marvin & Eddie Edwards v Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
KENTA & Taiji Ishimori v Bryan Danielson & Roderick Strong

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/1/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinobu Kanemaru v Akihiko Ito
7 Man Battle Royal
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara v Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki & Genba Hiryanagi
Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa v Akira Taue & Mohammed Yone & Ricky Marvin
Akitoshi Saito & Takuma Sano v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
Takeshi Morishima v Atsushi Aoki
KENTA v Taiji Ishimori

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/22/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue v Kishin Kawabata
Takeshi Rikio v Junji Izumida
Akitoshi Saito v Takuma Sano
Battle Royal
Takashi Sugiura v Mohammed Yone
Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Tamon Honda v Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/29/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Jun Akiyama & Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Katsuhiko Nakajima & Takshi Okita & Kento Miyahara
Takeshi Rikio & Mohammed Yone v Akitoshi Saito & Takuma Sano
Kensuke Sasaki v Tamon Honda
Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki v Go Shiozaki & Taiji Ishimori
Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hiryanagi v KENTA & Ricky Marvin & Akihiko Ito
Kenta Kobashi v Kishin Kawabata *Global Hardcore Title Match*
Takashi Sugiura v Takeshi Morishima

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 9/21/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Bobby Fish & Akihiko Ito v Takashi Okita & Kento Miyahara
Tamon Honda & Shuhei Taniguchi & Genba Hiraynagi v Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Steve Anthony
Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki v Masashi Aoyagi & Katsuhiko Nakajima
Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone
KENTA v Atsushi Aoki *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Akitoshi Saito & Bison Smith v Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 9/27/09 "Mitsuharu Misawa Memorial Part 1" Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Genba Hiryanagi v Akihiko Ito
Atsushi Aoki v NOSAWA Rongai
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi
Bison Smith v Shuhei Taniguchi
Jun Akiyama & Minoru Suzuki & Takashi Sugiura v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima v Genichiro Tenryu & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayam v Keiji Muto & Akira Taue
Go Shiozaki v Akitoshi Saito *GHC Heavyweight Title Match*
Clips of Mitsuharu Misawa & Stan Hansen v Kenta Kobashi & Akira Taue 10/22/94
Clips of Mitsuharu Misawa v Terry Gordy 6/1/91

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/3/09 "Mitsuharu Misawa Memorial Part 2" Osaka Prefectural Gym G+ DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori v Akihiko Ito
Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin v Masashi Aoyagi & Genba Hiryanagi
Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi v Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi
Kenta Kobashi & Masahiro Chono & Go Shiozaki v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito
Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki v Jado & Gedo *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura v Yoshihiro Takayama
Toshiaki Kawada & Akira Taue v Jun Akiyama & KENTA
Clips of Jumbo Tsuruta & Tiger Mask # 2 v Genichiro Tenryu & Ashuru Hara 6/11/87
Clips of Mitsuharu Misawa & Toshiaki Kawada v Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi 11/21/91

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/24/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata v Tsuyoshi Kikuchi & Masashi Aoyagi & Katsuhiko Nakajima
Takeshi Rikio & Mohammed Yone v Keith Walker & Delirious
Akitoshi Saito & Takashi Sugiura v Akira Taue & Atsushi Aoki
Jun Akiyama & KENTA & Akihiko Ito v Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita
Kenta Kobashi v Shuhei Taniguchi
Taiji Ishimori v Genba Hiryanagi
Ricky Marvin v Kotaro Suzuki
Jushin Thunder Liger v Yoshinobu Kanemaru

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 10/25/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi v Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki
Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima v Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Kotaro Suzuki v Delirious
Jushin Thunder Liger v Genba Hirayanagi
KENTA v Katsuhiko Nakajima

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 11/21/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Akihiko Ito
Kentaro Shiga & Genba Hiraynagi v Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi
Chris Hero v Taiji Ishimori
Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Takuma Sano & Ricky Marvin v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
Kensuke Sasaki & Takehi Morishima v Bison Smith & Eddie Edwards
Kenta Kobashi & Go Shiozaki v Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 11/23/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori v Kentaro Shiga
Go Shiozaki & Atsushi Aoki v Yuto Aijima & Shuhei Taniguchi
Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin & Eddie Edwards v Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
Takeshi Rikio v Chris Hero
Akira Taue v Mohammed Yone
Takashi Sugiura v Bison Smith
Kenta Kobashi & Takuma Sano & Akihiko Ito v Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara
Highlights of Kenta Kobashi v Yuto Aijima *GHC Openweight Title Match* 11/24/09

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 11/28/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Eddie Edwards
Takuma Sano v Kento Miyahara
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Yoshinaro Ogawa & Kentaro Shiga
Akira Taue & Masashi Aoyagi & Akihiko Ito v Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
Mohammed Yone v Chris Hero
Takeshi Morishima v Takeshi Rikio
Kenta Kobashi & Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi v Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Bison Smith

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 12/23/09 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru
Kenta Kobashi v Tamon Honda v Tsuyoshi Kikuchi
Jun Akiyama v Makoto Hashi
11 Man Battle Royal
Mushiking Terry v Kotaro Suzuki
Mitsuhiro Matsunaga v Akitoshi Saito *Mitsuhiro Matsunaga's Retirement Match*
Takashi Sugiura & Super Strong Machine v Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 1/16/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Keith Walker v Atsushi Aoki
Bison Smith v Taiji Ishimori
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji v Chris Hero & Claudio Castagnoli & Ricky Marvin
Jun Akiyama & Akira Taue & Tamon Honda & Yoshinori Ogawa v Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Go Shiozaki & Akitoshi Saito v Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
Takeshi Rikio & Mohammed Yone v Togi Makabe & Tomoaki Honma

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 1/17/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue v Kentaro Shiga
Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru v Ricky Marvin & Kento Miyahara
Takuma Sano v Genba Hirayanagi
Go Shiozaki & Akitoshi Saito v Takeshi Rikio & Taiji Ishimori
Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi v Yoshihiro Takayama & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima v Chris Hero & Claudio Castagnoli
Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi v Bison Smith & Keith Walker

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 2/18/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue & Takashi Okita v Masashi Aoyagi & Kentaro Shiga
Naomichi Marufuji v Bobby Fish
Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa v Akitoshi Saito & Eddie Edwards
Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Buchanan
Takeshi Morishima v Katsuhiko Nakajima
Toshiaki Kawada v Masao Inoue
Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi v Taiji Ishimori & Ricky Marvin *GHC Jr. Heavyweight Tag Titles Tournament Finals Match*
Takashi Sugiura & Atsushi Aoki v Togi Makabe & Tomoaki Honma

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 2/24/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Bobby Fish v Genba Hiryanagi
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Masao Inoue & Kentaro Shiga
Jun Akiyama & Tamon Honda v Akira Taue & Yoshinari Ogawa
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki v Katsuhiko Nakajima & Takeshi Okita & Kento Miyahara
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima v Buchanan & Eddie Edwards
Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Takuma Sano v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 3/14/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ricky Marvin v Satoshi Kajiwara
Takeshi Morishima v Kentaro Shiga
Takeshi Rikio & Mohammed Yone v Takashi Okita & Kento Miyahara
Katsuhiko Nakajima v Makoto Hashi
Kensuke Sasaki & Akitoshi Saito v Takuma Sano & Kikutaro
Yutaka Yoshie v Taiji Ishimori
Jun Akiyama & Masao Inoue & Yoshinari Ogawa v Super Strong Machine & Yoshihiro Takayama & Atsushi Aoki
Naomichi Marufuji & Original Tiger Mask v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 3/28/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Masao Inoue v Takashi Okita & Kento Miyahara
Yutaka Yoshie & Kentaro Shiga v Jun Akiyama & Ricky Marvin
Takeshi Minamino & Satoshi Kajiwara v Mohammed Yone & Genba Hiryanagi
Toshiaki Kawada & Kazushi Miyamoto v Akitoshi Saito & Atsushi Aoki
Yoshinobu Kanemaru v Taiji Ishimori *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takuma Sano v Takeshi Rikio
Yoshihiro Takayama v Naomichi Marufuji

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 4/17/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masao Inoue v Jason Jones
Akira Taue & Shuhei Taniguchi v Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi
Go Shiozaki & Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Naomichi Marufuji & Takashi Okita & Atsushi Aoki
Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa v Takuma Sano & Kento Miyahara
Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru v Keith Walker & Delirious
Toshiaki Kawada & Yuto Aijima v Yoshihiro Takayama & Bison Smith
Akitoshi Saito v Takeshi Morishima
Takashi Sugiura v Kensuke Sasaki

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 4/18/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Jason Jones
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa v Akira Taue & Shuhei Taniguchi
Takuma Sano & Kento Miyahara v Keith Walker & Delirious
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita v Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Masao Inue
Takashi Sugiura & Takeshi Sugiura v Toshiaki Kawada & Yuto Aijima
Naomichi Marufuji v Mohammed Yone
Jun Akiyama v Bison Smith

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 4/29/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Takuma Sano & Atsushi Aoki
Go Shiozaki v Ricky Marvin
Kensuke Sasaki & Takashi Okita v Keith Walker & Jason Jones
Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi & Masao Inoue v Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Yoshihiro Takayama & Bison Smith & Delirious v Akitoshi Saito & Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi
Naomichi Marufuji v Takeshi Morishima
Jun Akiyama v Takeshi Rikio

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/23/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinobu Kanemaru v Jason Jones
Keith Walker v Masao Inoue
Akira Taue & Naomichi Marufuji v Takuma Sano & Ricky Marvin
Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi v Kensuke Sasaki & Takashi Okita
Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa v Bison Smith & Bobby Fish
Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie v Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hiryanagi
Takeshi Morishima & Taiji Ishimori v Go Shiozaki & Atsushi Aoki *AAA Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/29/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue v Masao Inoue
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Bobby Fish & Jason Jones
Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi v Takashi Okita & Kento Miyahara
Takeshi Rikio & Mohammed Yone v Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima v Takuma Sano & Yoshinari Ogawa
Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi & Yuto Aijima v Yoshihiro Takayama & Yutaka Yoshie & Keith Walker
Jun Akiyama & Go Shiozaki v Akitoshi Saito & Bison Smith

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 6/26/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kento Miyahara v Eddie Edwards
Akira Taue & Akitoshi Saito v Takuma Sano & Masao Inoue
Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiraynagi
Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi v Yutaka Yoshie & Bison Smith
Jun Akiyama v Keith Walker
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v NOSAWA Rongai & Minoru Fujita
Hiroshi Tanahashi & Ryusuke Taguchi v Go Shiozaki & Atsushi Aoki
Yoshihiro Takayama & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima v Takashi Sugiura & Mohammed Yone & KENTA

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 6/29/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kento Miyahara v Alex Payne
Akira Taue & Shuhei Taniguchi v Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
Akitoshi Saito & Takuma Sano v Mohammed Yone & Ricky Marvin
Takeshi Morishima v Eddie Edwards
Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue v Go Shiozaki & KENTA & Taiji Ishimori
Kensuke Sasaki & Takashi Okita v Bison Smith & Keith Walker
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki v Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 7/19/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori v Alex Payne
Masao Inoue v Makoto Hashi
Takeshi Morishima & Takuma Sano v Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
Toshiaki Kawada & Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi
Go Shiozaki & KENTA v Yoshihiro Takayama & Ricky Marvin
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/5/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Genba Hiryanagi v Alex Payne
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Katsuhiko Nakajima & Takeshi Okita
Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Tamon Honda & Atsushi Aoki
Akitoshi Saito & Mohammed Yone v Takeshi Morishima & Takuma Sano
Yoshihiro Takayama & Go Shiozaki v Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru
Jun Akiyama v Shuhei Taniguchi
Takashi Sugiura v KENTA

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/28/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ricky Marvin v Jun Nishikawa
Akira Taue & Kentaro Shiga v Takashi Okita & Satoshi Kajiwara
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Mohammed Yone & Masao Inoue
Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Atsushi Aoki v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
Go Shiozaki & Takeshi Morishima v Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
KENTA v Kotaro Suzuki
Koji Kanemoto & Tiger Mask IV v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiraynagi *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 9/13/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue v Takashi Okita
Yoshinobu Kanemaru v Kentaro Shiga
Yoshinari Ogawa v Masao Inoue
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima v Taiji Ishimori & Ricky Marvin
KENTA & Atsushi Aoki v Kotaro Suzuki & Genba Hiryanagi
Go Shiozaki & Tamon Honda v Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura & Takuma Sano v Akitoshi Saito & Bison Smith & Bobby Fish

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 9/18/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga v Akira Taue & Masayoshi Motegi
Shuhei Taniguchi v Kento Miyahara
Katsuhiko Nakajima v Masao Inoue
Yutaka Yoshie v Makoto Hashi
Kensuke Sasaki & Go Shiozaki v Takashi Sugiura & Mohammed Yone
KENTA & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi & Bobby Fish
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Akitoshi Saito & Bison Smith

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/23/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masao Inoue v Masashi Aoyagi
Takuma Sano v Shuhei Taniguchi
Go Shiozaki & Mohammed Yone v Kensuke Sasaki & Takashi Okita
Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama v Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara v Roderick Strong & Eddie Edwards
Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi v Jack Evans & Extreme Tiger
KENTA & Atsushi Aoki v Taiji Ishinori & Ricky Marvin

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 10/24/10 Samurai TV DVD/MP4
Taiji Ishimori v Takashi Okita
Shuhei Taniguchi v Ricky Marvin
Roderick Strong v Masao Inoue
Eddie Edwards & Jack Evans & Extreme Tiger v Masashi Aoyagi & KENTA & Atsushi Aoki
The Great Sasuke & Kenbai v Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Yoshinobu Kanemaru & Genbra Hirayanagi
Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Takuma v Kensuke Sasaki & Go Shiozaki & Mohammed Yone

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 11/19/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Mohammed Yone v Masao Inoue & Ryuji Hijikata
Akira Taue v Takashi Okita
Delirious v Genba Hiryanagi
Yoshinari Ogawa & Katsuhiko Nakajima v Taiji Ishimori & Ricky Marvin
Kensuke Sasaki & Kento Miyahara v KENTA & Atsushi Aoki
Go Shiozaki & Kotaro Suzuki v Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Shuhei Taniguchi v Bison Smith & Chris Hero & Claudio Castagnoli

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 11/26/10 Samurai TVDVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Katsuhiko Nakajima v Akira Taue & Taiji Ishimori
Claudio Castagnoli v Takashi Okita
KENTA & Atsushi Aoki v Kotaro Suzuki & Akito
Takeshi Morishima v Masao Inoue
Kensuke Sasaki v Chris Hero
Yutaka Yoshie & Ricky Marvin v Bison Smith & Delirious
Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi v Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi v Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 11/30/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shuhei Taniguchi v Genba Hiryanagi
Akitoshi Saito v Masao Inoue
KENTA & Atsushi Aoki v Bison Smith & Delirious
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
Chris Hero & Claudio Castagnoli v Taiji Ishimori & Ricky Marvin
Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie v Takashi Sugiura & Yuto Aijima
Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 12/5/10 Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Shuhei Taniguchi & Taiji Ishimori v Akira Taue & Kentaro Shiga
Atsushi Aoki v Delirious
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara v Akitoshi Saito & Masao Inoue & Ricky Marvin
Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa v Mohammed Yone & Genba Hiryanagi
Naomichi Marufuji v KENTA
Bison Smith v Yutaka Yoshie
Yoshinobu Kanemaru v Kotaro Suzuki *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Chris Hero & Claudio Castagnoli *GHC Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura v Takeshi Morishima *GHC Heavyweight Title Match*
Michael Modest & Donovan Morgan v Kotaro Suzuki & Ricky Marvin 7/10/04

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 12/23/10 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takeshi Morishima v Akira Taue
Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki v Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
Kensuke Sasaki & Masao Inoue v Taiji Ishinori
Yoshinari Ogawa & KENTA & Kento Miyahara v Katsuhiko Nakajima & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi
Go Shiozaki v Kotaro Suzuki
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi
Takashi Sugiura v Mohammed Yone

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 1/8/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito v Genba Hiryanagi
Kotaro Suzuki & Sugi v Taiji Ishimori & Ronin
Takuma Sano v Yoshinari Ogawa
Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru v Takeshi Morishima & Ricky Marvin
Go Shiozaki v Atsushi Aoki
Takashi Sugiura v Shuhei Taniguchi
Naomichi Marufuji & Akira Taue v KENTA & Masao Inoue
10 Man Battle Royal

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 1/10/11 Samurai DVD/MP4/ISO
Akira Taue v Kentaro Shiga
Akitoshi Saito v Masao Inoue
Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie v Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v KENTA & Shuhei Taniguchi
Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Go Shiozaki v Genba Hiryanagi
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 2/16/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue & Junji Izumida v Yoshinobu Kanemaru & Kentaro Shiga
Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie v Jun Akiyama & Masao Inoue
Kensuke Sasaki & Kento Miyahara v Mohammed Yone & KENTA
Ricky Marvin v Atsushi Aoki
Naomichi Marufuji v Yoshinari Ogawa
Kotaro Suzuki v Genba Hirayanagi *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi & Taiji Ishimori v Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Katsuhiko Nakajima
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito v Giant Bernard & Karl Anderson

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 2/25/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue v Genba Hirayanagi
Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin v Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
Jun Akiyama v Kento Miyahara
Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki v Kotaro Suzuki & Kentaro Shiga
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi
Kensuke Sasaki & Takashi Okita v Takashi Sugiura & Masao Inoue
KENTA & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru v Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie & Taiji Ishimori

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 3/23/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yutaka Yoshie v Taiji Ishimori
Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki v Akitoshi Saito & Shane Haste
Takeshi Morishima v Mikey Nicholls
Katsuhiko Nakajima & Bobby Fish v Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi v Mohammed Yone & Trevor Murdoch & Brian Breaker
Jun Akiyama & Masao Inoue v Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi & Kotaro Suzuki

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 4/23/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori v Shane Haste
Katsuhiko Nakajima v Atsushi Aoki
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin v KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi
Bison Smith & Masao Inoue v Chris Hero & Claudio Castagnoli
Kensuke Sasaki & Kento Miyahara v Takashi Sugiura & Mohammed Yone
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 4/24/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Katsuhiko Nakajima v Yoshinari Ogawa
KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi v Atsushi Aoki & Taiji Ishimori & Shane Haste
Kotaro Suzuki v Ricky Marvin
Kensuke Sasaki & Kento Miyahara v Chris Hero & Claudio Castagnoli
Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie v Bison Smith & Masao Inoue
Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi v Takashi Sugiura & Mohammed Yone
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Yoshihiro Takayama & Takuma Sano

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/13/11 & 5/14/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Chris Hero & Claudio Castagnoli v Takeshi Morishima & Atsushi Aoki 5/13/11
KENTA & Bobby Fish v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi 5/13/11
Takashi Sugiura v Dave Mastiff *GHC Heavyweight Title Match* 5/13/11
Go Shiozaki v Katsuhiko Nakajima 5/14/11
KENTA v Zack Sabre Jr. 5/14/11
Takashi Sugiura v Kotaro Suzuki *GHC Heavyweight Title Match* 5/14/11

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/15/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kotaro Suzuki v Marty Scurll
Atsushi Aoki v Joel Redman
Dave Mastiff v Takeshi Morishima v Sha Samuels *IWP UK British Heavyweight Title Three Way Elimination Match*
Zack Sabre Jr v Taiji Ishimori
Big Van Walter v Shuhei Taniguchi *wXw Unified Title Match*
Go Shiozaki v Bad Bones
KENTA v Chris Hero
Takashi Sugiura v Claudio Castagnoli *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/25/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kento Miyahara v Genba Hirayanagi
Mohammed Yone & Takuma Sano v Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie & Akira Taue v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
Jun Akiyama v Taiji Ishimori
Takashi Sugiura v Masao Inoue
Yoshihiro Takayama v Shuhei Taniguchi
Go Shiozaki v Akitoshi Saito
KENTA & Yoshinobu Kanemaru v Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 6/13/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shuhei Taniguchi v Bobby Fish
Roderick Strong v Ricky Marvin
Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie v Mohammed Yone & Masao Inoue
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Akira Taue v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi v Takashi Sugiura & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
Akitoshi Saito v Kotaro Suzuki
Jun Akiyama v Yoshinari Ogawa
Go Shiozaki v Bison Smith

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 6/18/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Atsushi Aoki
Takeshi Morishima v Ricky Marvin
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Kotaro Suzuki & Taiji Ishimori
Katsuhiko Naajima v Masao Inoue
Yutaka Yoshie v Kento Miyahara
Kensuke Sasaki v Yuto Aijima
KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi v Bison Smith & Roderick Strong & Bobby Fish
Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi v Takashi Sugiura & Mohammed Yone

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 6/26/11 G+ DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Osamu Namiguchi
Yoshinari Ogawa & Bobby Fish v Masao Inoue & Genba Hirayanagi
Akitoshi Saito & Taiji Ishimori & Ricky Marvin v Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
Yoshihiro Takayama & Takuma Sano v KENTA & Yoshinobu Kanemaru 
Takeshi Morishima v Shuhei Taniguchi
Kensuke Sasaki v Bison Smith
Kotaro Suzuki v Roderick Strong *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Jun Akiyama & Go Shiozaki v Takashi Sugiura & Mohammed Yone

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/29/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Kentaro Shigsa
Ricky Marvin v Masao Inoue
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Takeshi Morishima & Mohammed Yone
Go Shiozaki v Takuma Sano
Takashi Sugiura v Kento Miyahara
KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi v Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/6/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Zack Sabre Jr.
Akira Taue & Kentaro Shiga v Masao Inoue & Ricky Marvin
Takuma Sano v Ryuji Hijikata
Takeshi Morishima v Akitoshi Saito
Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi v Takashi Sugiura & Mohammed Yone
KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi v Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
Go Shiozaki v Jun Akiyama *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/24/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ricky Marvin v Satoshi Kajiwara
Taiji Ishimori v Zack Sabre Jr.
Akitoshi Saito v Takuma Sano
Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Kentaro Shiga v Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara v Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Mohammed Yone
Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi v Yoshihiro Takayama & Genba Hiryanagi
KENTA & Yoshinobu Kanemaru v Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 9/19/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akira Taue & Yoshinari Ogawa v Masao Inoue & Zack Sabre Jr.
Yutaka Yoshie v Mohammed Yone
Takashi Sugiura v Genba Hiryanagi
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Takuma Sano & Shuhei Taniguchi
Kenta Kobashi & Takeshi Morishima v Bison Smith & Colt Cabana
KENTA & Yoshinobu Kanemaru v Taiji Ishimori & Ricky Marvin
Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/21/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinobu Kanemaru v Zack Sabre Jr.
Akira Taue & Ricky Marvin v Yutaka Yoshie & Masashi Aoyagi
Takeshi Morishima v Akito
Kenta Kobashi & Yoshinari Ogawa v Masao Inoue & Taiji Ishimori
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
Takashi Sugiura & Takuma Sano v Bison Smith & Colt Cabana
Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki v Yoshihiro Takayama & KENTA & Genba Hirayanagi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 10/2/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori v Kentaro Shiga
Kotaro Suzuki v Zack Sabre Jr.
Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin v Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
Takuma Sano v Mohammed Yone
Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi v Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi
KENTA & Yoshinobu Kanemaru v Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
Kenta Kobashi & Kensuke Sasaki & Go Shiozaki v Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Masao Inoue

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 10/10/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin v Shane Haste & Mikey Nicholls
Mohammed Yone & Taiji Ishimori v Takuma Sano & Kentaro Shiga
Kotaro Suzuki v Genba Hiryanagi
Kenta Kobashi & Jun Akiyama v Akitoshi Saito & Masao Inoue
Go Shiozaki v Shuhei Taniguchi
Atsushi Aoki v Yoshinobu Kanemaru
Takashi Sugiura v KENTA

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 10/31/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mikey Nicholls v Genba Hirayanagi
Akira Taue v Yoshinari Ogawa
Ricky Marvin v Shane Haste
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Mohammed Yone & Masao Inoue
Kenta Kobashi & Takuma Sano v Takashi Sugiura & Takeshi Morishima
Yoshihiro Takayama & KENTA & Yoshinobu Kanemaru v Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
Giant Bernard & Karl Anderson v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 11/14/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki & Taiji Ishimori v Shane Haste & Mikey Nicholls
Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi & Ricky Marvin v Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Masao Inoue
Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa v Bison Smith & Kento Miyahara
Akitoshi Saito v Bobby Fish
Yoshihiro Takayama v Trevor Murdoch
KENTA v Takuma Sano
Kotaro Suzuki v Yoshinobu Kanemaru
Go Shiozaki v Yutaka Yoshie
Kensuke Sasaki v Takashi Sugiura

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 12/23/11 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone v Taiji Ishimori
Kotaro Suzuki v Kentaro Shiga
Atsushi Aoki v Ricky Marvin
Naomichi Marufuji v Genba Hirayanagi
Akitoshi Saito v Yoshinobu Kanemaru
Go Shiozaki v Masao Inoue
Takashi Sugiura v Shuhei Taniguchi
Takeshi Morishima v Yutaka Yoshie

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 1/21/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori v Masashi Aoyagi
Atsushi Aoki v Lance Bravado
Kotaro Suzuki v Harlem Bravado
Takeshi Morishima & Mohammed Yone v Masao Inoue & Ricky Marvin
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Akitoshi Saito v Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hiryanagi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 1/29/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ricky Marvin v Menai*Kid
Mohammed Yone v Kento Miyahara
Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi v Lance Bravado & Harlem Bravado
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji v Kotaro Suzuki & Taiji Ishimori
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Kenta Kobashi & Yuta Aijima
Katsuhiko Nakajima v Atsushi Aoki *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi v Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 2/25/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masao Inoue v Mitsuhiro Kitamiya
Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara v Lance Bravado & Harlem Bravado
Super Crazy v Ricky Marvin *XNL Title Match*
Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone
Katsuhiko Nakajima v Taiji Ishimori *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Go Shiozaki v Takeshi Morishima & Jun Akiyama & Akitoshi Saito

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/14/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori v Kanjuro Matsuyama
Ricky Marvin v Zack Sabre Jr.
Takeshi Morishima & Ryuji Hijikata v Eddie Edwards & Colt Cabana
Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi v Jun Akiyama & Akitoshi Saito
Go Shiozaki & Tamon Honda v Mohammed Yone & Naomichi Marufuji

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/19/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Genba Hirayanagi v Kentaro Shiga
Atsushi Kotoge v Zack Sabre Jr.
Yoshinobu Kanemaru v Ricky Marvin
Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki v Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi
Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi v Shane Haste & Mikey Nicholls
Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito v Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 5/26/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Kotoge v Shane Haste
Katsuhiko Nakajima v Mikey Nicholls
Yoshinobu Kanemaru v Zack Sabre Jr.
Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satsohi Kajiwara v Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi
Taiji Ishimori v Atsushi Aoki
Go Shiozaki & Kotaro Suzuki v Takeshi Morishima & Ricky Marvin
Jun Akiyama & Akitoshi Saito v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 6/6/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ricky Marvin v Zack Sabre Jr.
Kotaro Suzuki v Taiji Ishimori v Kentaro Shiga
Katsuhiko Nakajima v Atsushi Kotoge
Naomichi Marufuji v Shane Haste
Takeshi Morishima v Mikey Nicholls
Kensuke Sasaki & Kento Miyahara v Roderick Strong & Bobby Fish
Mohammed Yone v Luke Gallows
Jun Akiyama & Go Shiozaki & Atsushi Aoki v Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 6/30/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Zack Sabre Jr.
Shane Haste & Mikey Nicholls v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Kotaro Suzuki v Atsushi Kotoge
Naomichi Marufuji v Maybach Taniguchi
Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito v Minoru Suzuki & Takuma Sano & Hiromitsu Kanehara
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara v Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Ricky Marvin *Survival Tag Match*

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 7/6/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Kotoge v Satoshi Kajiwara
Kento Miyahara v Mikey Nicholls
Kotaro Suzuki v Shane Haste
Katsuhiko Nakajima v Genba Hirayanagi
Atsushi Aoki v Ricky Marvin
Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori v Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
Jun Akiyama & Go Shiozaki v Takeshi Morishima & Mohammed Yone

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/18/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kotaro Suzuki v Genba Hirayanagi
Yoshinobu Kanemaru v Kentaro Shiga
Akitoshi Saito v Takaku Fuke
Super Crazy & Ricky Marvin v Marshall Von Erich & Ross Von Erich
Jun Akiyama & Atsushi Aoki v Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
Go Shiozaki v Atsushi Kotoge
Takeshi Morishima & Mohammed Yone v KENTA & Maybach Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 8/19/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masashi Aoyagi v Kentaro Shiga
Mohammed Yone v Marshall Von Erich
Naomichi Marufuji v Ross Von Erich
Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi v Super Crazy & Ricky Marvin
Takeshi Morishima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
KENTA & Maybach Taniguchi v Jun Akiyama & Akitoshi Saito

2 Hours, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

NOAH 9/8/12 & 9/9/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto v Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi 9/8/12
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Shiori Asahi & Hiro Tonai 9/8/12
Eddie Edwards & Bobby Fish v Kotaro Suzui & Atsushi Aoki 9/8/12
KENTA & Maybach Taniguchi v Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji 9/8/12
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Kaiser & Gaston Mateo 9/9/12
Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara v Super Crazy & Ricky Marvin 9/9/12
KENTA & Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru v Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Mohammed Yone 9/9/12

2 Hours, Excellent VQ , HD Re-Broadcast

NOAH 9/29/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Aoki v Ross Von Erich
Mikey Nicholls v Zack Sabre Jr.
Ricky Marvin v Taiji Ishimori
Super Crazy v Atsusi Aoki
KENTA & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya
Satoshi Kojima v Naomichi Marufuji
Yoshinobu Kanemaru v Shuji Kondo *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Mohammed Yone v Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/3/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi v Ricky Marvin & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
Akitoshi Saito & Kotaro Suzuki v Eddie Edwards & Zack Sabre Jr.
Naomichi Marufuji v Shane Haste
KENTA v Kento Miyahara
Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan v Takashi Sugiura & Mohammed Yone
Shuji Kondo v Atsushi Aoki
Takeshi Morishima v Mikey Nicholls
Jun Akiyama v Katsuhiko Nakajima
Go Shiozaki v Yuji Nagata

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/17/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Zack Sabre Jr. v Mitsuhiro Kitamiya
Masashi Aoyagi v Genba Hirayanagi
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Akito & Nori da Funky Shibire-sasu
Yoshinobu Kanemaru v Eddie Edwards
Naomichi Marufuji & Mohammed Yone v Shane Haste & Mikey Nicholls
Takeshi Morishima & Super Crazy & Ricky Marvin v Jun Akiyama & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
Go Shiozaki v Kento Miyahara
Katsuhiko Nakajima v Maybach Taniguchi
Akitoshi Saito v Takashi Sugiura
KENTA v Yuji Nagata

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/18/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Go Shiozaki & Kotaro Suzuki v Taiji Ishiori & Atsushi Kotoge
Mikey Nicholls v Ryuji Hijikata
Shane Haste v Atsushi Aoki
KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi v Takashi Sugiura & Super Crazy & Ricky Marvin
Maybach Taniguchi v Eddie Edwards
Takeshi Morishima v Kento Miyahara
Naomichi Marufuji v Katsuhiko Nakajima
Yuji Nagata v Mohammed Yone
Jun Akiyama v Akitoshi Saito

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/20/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Zack Sabre Jr. v Atsushi Kotoge
Go Shiozaki & Atsushi Aoki v Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
Yoshinobu Kanemaru & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi v Mohammed one & Super Crazy & Ricky Marvin
Kotaro Suzuki v Eddie Edwards
Katsuhiko Nakajima v Shane Haste
Kento Miyahara v Mikey Nicholls
Jun Akiyama v Takashi Sugiura
KENTA v Takeshi Morishima

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 12/4/12 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone v Atsushi Aoki
Super Crazy v Genba Hirayanagi
Yoshinobu Kanemaru v Ricky Marvin
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
Maybach Taniguchi v Mikey Nicholls
KENTA v Shane Haste
Jun Akiyama & Go Shiozai & Akitoshi Saito v Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/19/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Genba Hirayanagi
Taiji Isihimori & Atsushi Kotoge v Ross Von Erich & Marshall Von Erich
Takeshi Morishima & Shinya Ishikawa v Lance Bravado & Harlem Bravado
12 Man Battle Royal
Maybach Taniguchi v Jason Jones
KENTA v Colt Cabana
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Mohammed Yone v Yuji Nagata & Satoshi Kojima & Takaaaki Watanabe

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/20/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Genba Hirayanagi v Takaaki Watanabe
Ross Von Erich & Marshall Von Erich v Lance Bravado & Harlem Bravado
Taiji Ishimori v Jason Jones
10 Man Battle Royal
Yoshinari Ogawa v Colt Cabana
Takeshi Morishima & Mohammed Yone v Yuji Nagata & Satoshi Kojima
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge v Yoshihiro Takayama & KENTA & Maybach Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 2/10/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Kento Miyahara v Ross Von Erich
Yoshinari Ogawa v Harlem Bravado
Taiji Ishimori v Lance Bravado
Maybach Taniguchi v Marshall Von Erich
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji v Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
KENTA & Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi v Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Atsushi Kotoge

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 2/24/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Harlem Bravado v Hitoshi Kumano
Nanjyo Hayato v Lance Bravado
Shane Haste & Mikey Nicholls v Takeshi Morishima & Yoshinari Ogawa
Yutaka Yoshie v Masao Inoue
Mohammed Yone & Taiji Ishimori v Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi
KENTA v Jonah Rock
Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge v Toru Yano & Takashi Iizuka & Maybach Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/9/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kento Miyahara v Bruiser Barry
Mohammed Yone v Masao Inoue
Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano v Super Crazy & Ricky Marvin
Taiji Ishimori v Satoshi Kajiwara
Takeshi Morishima v Mikey Nicholls
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima v Shane Haste & Jonah Rock
Maybach Taniguchi v Lance Bravado & Harlem Bravado
KENTA & Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi v Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/22/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takeshi Morishima v Hitoshi Kumano
Kento Miyahara v Brusier Barry
Shane Haste & Mikey Nicholls v Lance Bravado & Harlem Bravado
Super Crazy v Atsushi Kotoge
Taiji Ishimori v Ricky Marvin v Satoshi Kajiwara *Three Way Match*
Maybach Taniguchi v Jonah Rock
KENTA & Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi v Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa & Mohammed Yone
Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji v Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/31/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mitsuhiro Kitamiya v Hiroshi Kumano
Super Crazy & Atsushi Kotoge v Harlem Bravado & Lance Bravado
Kento Miyahara & Taishi Takizawa v Shane Haste & Bruiser Barry
Takeshi Morishima & Mohammed Yone v Mikey Nichollas & Jonah Rock
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwra v Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa
Maybach Taniguchi v Maybach Taniguchi Jr.
Taiji Ishimori v Ricky Marvin *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
KENTA & Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi v Toru Yano & Takashi Iizuka & Yujihiro Takahashi

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/21/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Jake Dirden v Hitoshi Kumano
Takeshi Hijikata v Kyle Sebastian
Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa v Toru Yano & Takashi Iizuka
KENTA v Jonah Rock
SUWA & Genba Hiryanagi v Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Akitoshi Saito & Tomoaki Honma v Eddie Edwards & Bobby Fish
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima v Shane Haste & Mikey Nicholls
Takeshi Morishima & Mohammed Yone v Yujiro Takahashi & Maybach Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/11/13 "Kenta Kobashi Retirement" Nippon Budokan Hall G+ DVD/MP4/ISO
Masanobu Fuchi v Hitoshi Kumano
Tajiri Ishimori & Atsushi Kotoge v SUWA & Genba Hirayanagi
Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki v Tamon Honda & Kentaro Shiga
Genichiro Tenryu & Yoshinari Ogawa v Takeshi Morishima & Masao Inoue
Hiroshi Tanahashi & Yuji Nagata & Satoshi Kojima v Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Akitoshi Saito
Yoshihiro Takayama & Takao Omori v Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji
Kenta Kobashi & Keiji Muto & Jun Akiyama & Kensuke Sasaki v Go Shiozaki & KENTA & Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru 

6 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/17/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Maybach SUWA Jr. v Hitoshi Kumano
Yoshinari Ogawa v Kyle Sebastian
Maybach Taniguchi v Jake Durden
Naomichi Marufuji v Daisuke Harada
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone v Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
KENTA & Takashi Sugiura v Takeshi Morishima & Atsushi Kotoge
Taiji Ishimori v Taro Nohashi *GHC Jr. Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/26/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Satoshi Kajiwara v Hitoshi Kumano
Mohammed Yone v Jake Dirden
Maybach Taniguchi v Kyle Sebastian
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima v Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada
Atsushi Kotoge v Genba Hiryanagi
Taiji Ishimori v Maybach SUWA Jr.
KENTA & Takashi Sugiura v Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/30/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. v Kyle Sebastian & Slex
Masao Inoue v Jake Dirden
Yujiro Takahashi v Maybach Taniguchi
Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano v Super Crazy & Pesadilla & Kaiser
Takashi Iizuka v Mikey Nicholls
Toru Yano v Shane Haste
KENTA & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr. v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge *Captain's Fall Elimination Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/7/13 G+ DVD/MP4/ISO
Maybach SUWA Jr. v Hitoshi Kumano
Atsushi Kotoge & Zack Sabre Jr. & Kaiser v Daisuke Harada & Slex & Pesadilla
Maybach Taniguchi v Akitoshi Saito
Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka v Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
Katsuhiko Nakajima v Mohammed Yone
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka v Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi *Tornado Street Fight*
Taiji Ishimori v Super Crazy *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Toru Yano & Takashi Iizuka v Shane Haste & Mikey Nicholls *GHC Tag Team Titles Match*
KENTA v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

NOAH 7/14/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shane Haste & Mikey Nicholls v Kaiser & Gaston Mateo
Katsuhiko Nakajima v Maybach Taniguchi
Shiori Asahi & Hiro Tonai v Roderick Strong & Slex
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. v Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Pedadilla & Dual Force
Super Crazy & Ricky Marvin v Genba Hiryanagi & Maybach SUWA Jr.
KENTA & Takashi Sugura v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/20/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kaiser & Gaston Mateo v Kanjuro Matsuyama & Hitoshi Kumano
Daisuke Harada v Eisa 8
Taijir Ishimori v Kazuaki Mihara
Shane Haste v Maybach SUWA Jr.
Mikey Nicholls v Maybach Taniguchi
Super Crazy & Ricky Marvin v Pesadilla & Dual Force
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr v Roderick Strong & Slex
KENTA & Takashi Sugiura & Genba Hiryanagi v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Atsushi Kotoge

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 8/10/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Hitoshi Kumano
Daisuke Harada v Gaston Mateo
Taiji Ishimori v Kaiser v Pedadilla
Maybach Taniguchi v Masao Inoue
9 Man Battle Royal
Shane Haste & Mikey Nicholls v Shiori Asahi & Hiro Tonai
Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima v Takashi Sugiura & Maybach SUWA Jr.
KENTA & Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Atsushi Kotoge

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/7/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Fenix v Kaiser
Hajime Ohara v Kikutaro
Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori v Ross Von Erich & Marshall Von Erich
Mikey Nicholls v Maybach Taniguchi
Jushin Thunder Liger v Daisuke Harada
Yuji Nagata & Tiger Mask IV v Mohammed Yone & Hitoshi Kumano
Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge v Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
KENTA v Shane Haste *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/26/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Marshall Von Erich & Ross Von Erich
Super Crazy v Eddie Edwards v Zack Sabre Jr.
Maybach Taniguchi v Pesadilla
Mikey Nicholls v Takuma Sano
KENTA & Hajime Ohara & Genba Hiryanagi v Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
Katsuhiko Nakajima v Shane Haste
Naomichi Marufuji v Akitoshi Saito
Takeshi Morishima v Mohammed Yone
Takashi Sugiura v Yuji Nagata

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/27/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Hitoshi Kumano
Daisuke Harada v Zack Sabre Jr. v Taiji Ishimori
Super Crazy & Pesadilla v Hajime Ohara & Genba Hirayanagi
Mohammed Yone & Takuma Sano & Atsushi Kotoge v Shane Haste & Marshall Von Erich & Ross Von Erich
Takeshi Morishima v Eddie Edwards
Takashi Sugiura v Akitoshi Saito
Naomichi Marufuji v Mikey Nicholls
Yuji Nagata v Maybach Taniguchi
KENTA v Katsuhiko Nakajima

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/2/13 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Takashi Sugiura & Hajime Ohara & Genba Hirayanagi v Super Crazy & Pesadilla & Zack Sabre Jr.
Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Atsushi Kotoge v Shane Haste & Ross Von Erich & Marshall Von Erich
Maybach Taniguchi v Akitoshi Saito
Naomichi Marufuji v Ryoji Sai
Yuji Nagata v Mikey Nicholls
Daisuke Sekimoto v Katsuhiko Nakajima
Taiji Ishimori v Daisuke Harada *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
KENTA v Eddie Edwards

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/19/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Hitoshi Kumano
Ricky Marvin & Bobby Fish v Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
Katsuhiko Nakajima v Xtra Large
Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock v Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
KENTA v Maybach Taniguchi
Taiji Ishimori v Hajime Ohara *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takeshi Morishima & Kenoh v Yuji Nagata & Jushin Thunder Liger

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 2/3/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Harada v Hitoshi Kumano
Genba Hriyanagi v Mitsuhiro Kiyamiya
Yoshinari Ogawa v Hajime Ohara
Taiji Ishimori v Xtra Large
Shinya Ishikawa v Jonah Rock
Naomichi Marufuji v Ryuichi Kawakami
Mikey Nicholls v Mohammed Yone
Takashi Sugiura v Atsushi Kotoge
Kenoh v Katsuhiko Nakajima
Takeshi Morishima v Shane Hate
KENTA v Maybach Taniguchi

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/19/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kenoh v Genba Hirayanagi
Hajime Ohara v Taiji Ishimori v Mitsuhiro Kitamiya
Chris Hero & Colt Cabana & Super Crazy v Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Hitoshi Kumano
Daisuke Harada v Atsushi Kotoge *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
KENTA & Yoshihiro Takayama v Daisuke Ikeda & Mohammed Yone
Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi v Mikey Nicholls & Shane Haste
Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima v Masato Tanaka & Takashi Sugiura

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/3/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Kotoge v Mitsuhiro Kitamiya
Hajime Ohara & Kenoh v Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano
Super Crazy & Quiet Storm v Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. v Shiori Asahi & Hiro Tonai *GHC Jr. Heavyweight Tag Titles Match*
KENTA v Naomichi Marufuji v Shane Haste
Daisuke Sekimoto v Mikey Nicholls
Masato Tanaka v Maybach Taniguchi
Takashi Sugiura v Takeshi Morishima
Katsuhiko Nakajima v Mohammed Yone

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/31/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Yoshinari Ogawa v Masao Inoue
Hajime Ohara & Kenoh v Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori
Akitoshi Saito & Atsushi Kotoge v Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
Naomichi Marufuji v Shane Haste
Daisuke Harada v Quiet Storm *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi v Masato Tanaka & Takashi Sugiura *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/13/14 "Mitsuharu Misawa Memorial Night" G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Genba Hirayanagi v Kikutaro
Daisuke Ikeda v Masao Inoue
Kenoh v Daisuke Harada v Taiji Ishimori
Shane Haste & Mikey Nicholls & Quiet Storm v Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge
Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka & Yoshinari Ogawa v Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Hajime Ohara
Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura v Yuji Nagata & Daisuke Sekimoto
Naomichi Marufuji v Akitoshi Saito
Clips of Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Keiji Muto & Taiyo Kea 7/10/04
Clips of Mitsuharu Misawa v Toshiaki Kawada 7/18/05

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/19/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone v Maybach Taniguchi v Shane Hate
Takashi Sugiura v Mikey Nicholls
Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano v Rocky Lobo & Jinzo
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask IV v Genba Hirayanagi & Kikutaro
Daisuke Harada & Quiet Storm v Shiori Asahi & Hiro Tonai
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. v Kenoh & Hajime Ohara
Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori & Atsushi Kotog v Katsuhiko Nakajima & Super Crazy & Matt Striker

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/23/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Harada v Yoshinari Ogawa v Hitoshi Kumano
Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa v Akitoshi Saito & Mitsuhiro Kitamiya
Takeshi Morishima & Kenoh & Hajime Ohara v Kamikaze & Demon Ueda & Takuya Sugawara
Ikuto Hidaka & Mineo Fujita v Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
Kohei Sato & Hideki Suzuki & Yoshikazu Yokoyama 
Masato Tanaka & Yusaku Obata v Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima 
Naomichi Marufuji v Maybach Taniguchi *GHC Heavyweight Title Match*
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka v Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Genba Hiryanagi *No Ropes Exploding Barbed wire Death Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/12/14 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
Zack Sabre Jr. v Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Quiet Storm & Pesadilla v Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi
Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima v Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi
Yuji Nagata & Manabu Nakanishi v Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Kenoh & Hajime Ohara *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Daisuke Harada v Super Crazy *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takashi Sugiura & Masato Tanaka v Shane Haste & Mikey Nicholls *GHC Tag Team Titles Match*
Naomichi Marufuji v Daisuke Sekimoto *GHC Heavyweight Title Match*
Takeshi Morishima & Takeshi Rikio v Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie *GHC Tag Team Title Match* 4/7/02

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/21/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Super Crazy & Pesadilla v Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano
Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Maybach Taniguchi & Kenoh & Hajime Ohara
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Genba Hiraynagi v Shane Haste & Chris Hero & Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
Masato Tanaka v Quiet Storm
Yuji Nagata v Mikey Nicholls
Naomichi Marufuji v Colt Cabana
Satoshi Kojima v Katsuhiko Nakajima
Takeshi Morishima v Daisuke Sekimoto

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/26/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Kenoh & Hajime Ohara v Super Crazy & Pesadilla
Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Shane Haste & Mikey Nicholls & Junji Tanaka
Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi v Colt Cabana & Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
Yuji Nagata v Quiet Storm
Masato Tanaka v Maybach Taniguchi
Takashi Sugiura v Chris Hero
Takeshi Morishima v Katsuhiko Nakajima
Satoshi Kojima v Naomichi Marufuji

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/4/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Super Crazy & Pesadilla v Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano
Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Maybach Taniguchi & Kenoh & Hajime Ohara
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm & Genba Hirayanagi v Shane Haste & Chris Hero & Colt Cabana & Yoshinari Ogawa
Daisuke Harada v Zack Sabre Jr. *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mohammed Yone v Mikey Nicholls
Yuji Nagata v Masato Tanaka
Satoshi Kojima v Daisuke Sekimoto
Takeshi Morishima v Naomichi Marufuji

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/7/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Pesadilla v Hitoshi Kumano
Yoshinari Ogawa v Super Crazy v Mitsuhiro Kitamiya
Kenoh & Hajime Ohara v Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Shane Haste & Mikey Nicholls & Chris Hero & Zack Sabre Jr.
Quiet Storm v Maybach Taniguchi
Takeshi Morishima v Colt Cabana
Satoshi Kojima v Akitoshi Saito
Naomichi Marufuji v Daisuke Sekimoto
Takashi Sugiura v Yuji Nagata

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/8/14 G+ DVD/MP4/ISO
Naomichi Marufuji v Shane Haste
Akitoshi Saito v Colt Cabana
Daisuke Sekimoto v Katsuhiko Nakajima
Satoshi Kojima v Takeshi Morishima
Chris Hero v Quiet Storm
Masato Tanaka v Mikey Nicholls
Yuji Nagata v Mohammed Yone
Takashi Sugiura v Maybach Taniguchi
Kenoh & Hajime Ohara & Mitushiro Kitamiya & Hitoshi Kumano v Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori & Super Crazy & Pesadilla
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
Takashi Sugiura v Daisuke Sekimoto *Global League Tournament Finals Match*
KENTA v SUWA *GHC Jr. Heavyweight Title Match* 9/18/05

3 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 11/24/14 G+ DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Quiet Storm v Pesadilla
Zack Sabre Jr. v Super Crazy
Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi v Shane Haste & Mikey Nicholls
Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
Tiger Mask IV v Hajime Ohara
Jushin Thunder Liger v Kenosh
Jushin Thunder & Tiger Mask IV v Kenoh & Hajime Ohara
Takashi Sugiura & Masato Tanaka v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone *GHC Tag Team Titles Match*
Atsushi Kotoge v Daisuke Harada 5/12/13
Takashi Sugiura v Naomichi Marufuji 10/19/13

3 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 12/27/14 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Daisuke Harada & Genba Hirayanagi v Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori
Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi v Masao Inoue & Yoshinari Ogawa
Yuko Miyamoto & Isami Kodaka v Quiet Storm & Hitoshi Kumano
Daisuke Sekimoto v Mitsuhiro Kitamiya
Kenoh & Hajime Ohara v Super Crazy & Pesadilla *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles TLC Match*
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito v Shane Haste & Mikey Nicholls
Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima v Yuji Nagata & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/10/15 G+ DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa v Hitoshi Kumano
Jonah Rock v Zack Sabre Jr.
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Mohammed Yone & Taiji Ishimori
Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Genba Hiryanagi v Kenoh & Maybach Taniguchi & Hajime Ohara
Daisuke Harada & Quiet Storm v Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge
Takeshi Morishima v Mitsuhiro Kitamiya
Takashi Sugiura & Masato Tanaka v Shane Haste & Mikey Nicholls *GHC Tag Team Titles Match*
Naomichi Marufuji v Satoshi Kojima *GHC Heavyweight Title Match*
Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji v Jun Akiyama & Makoto Hashi *GHC Tag Team Titles Match* 7/18/05

3 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 2/4/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Genba Hirayanagi v Hitoshi Kumano
Jonah Rock v Quiet Storm v Maybach Taniguchi
Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori v Takeshi Morishima & Kenoh & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
Akitoshi Saito v Takashi Iizuka
Takashi Sugiura & Daisuke Harada v Shelton Benjamin & El Desperado
TAKA Michinoku v Yoshinari Ogawa
Taichi v Zack Sabre Jr.
Naomichi Marufuji & Shane Haste & Mikey Nicholls v Minoru Suzuki & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/15/15 G+ DVD/MP4/ISO
Mitsuhiro Kitamiya v Hitoshi Kumano
Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Captain Noah v Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Super Crazy & Jonah Rock
Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi v Akitoshi Saito & Quiet Storm
Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi v Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi
Takashi Sugiura & Masato Tanaka v Shelton Benjamin & Takashi Iizuka
Kenoh & Hajime Ohara v TAKA Michinoku & El Desperado v Daisuke Harada & Genba Hirayanagi *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Three Way Match*
Atsushi Kotoge v Taichi *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. v Shane Haste & Mikey Nicholls *GHC Tag Team Titles Match*
Naomichi Marufuji v Minoru Suzuki *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/28/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Zack Sabre Jr. v Hitoshi Kumano
Yoshinari Ogawa v Super Crazy
Kenoh & Hajima Ohara & Mitsuhiro Kitamiya v Daisuke Harada & Genba Hirayanagi & Captain Noah
Katsuhiko Nakajima v Quiet Storm
Takeshi Morishima v Akitoshi Saito
Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Masato Tanaka v Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock
Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Maybach Taniguchi & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado *Single Elimination Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/11/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Atsushi Kotoge v Jack Gamble & Jon Webb
Captain Noah & Genba Hirayanagi v Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano
Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya v Shane Haste & Mikey Nicholls & Super Crazy
Daisuke Harada v Zack Sabre Jr.
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm v Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin
TAKA Michinoku & El Desperado v Kenoh & Hajime Ohara *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Taichi v Taiji Ishimori *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Minoru Suzuki & Takashi Iizuka v Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/4/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Maybach Taniguchi & Maybach # 2 v Shane Haste & Mikey Nicholls
Takashi Sugiura & Masato Tanaka v Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
Minoru Suzuki & Takashi Iizuka v Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya v Shelton Benjamin & Brian Breaker
Akitoshi Saito & Quiet Storm v Chris Hero & Colt Cabana
Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. v Daisuke Ikeda & Mohammed Yone
Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano v Kenoh & Hajime Ohara & Captain Naoh & Jack Gamble
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Atsushi Kotoge v TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
Takashi Sugiura & Masato Tanaka v Lance Archer & Davey Boy Smith *Global Tag Team Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/10/15 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano v Super Crazy & Jack Gamble
Kenoh & Mitsuhiro Kitamiya v Akitoshi Saito & Captain Noah
Daisuke Harada v Hajime Ohara
Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori v Shane Haste & Mikey Nicholls & Quiet Storm
TAKA Michinoku & El Desperado v Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Taichi v Atsushi Kotoge *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Yuji Nagata & Maybach Taniguchi v Shelton Benjamin & Takashi Iizuka
Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. v Takashi Sugiura & Masato Tanaka *GHC Tag Team Titles Match*
Minoru Suzuki v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/13/15 "Mitsuharu Misawa Memorial Night" G+ DVD/MP4/ISO
Clips of Mitsuharu Misawa's career
Captain Noah & Zack Sabre Jr. & Shiro Tomoyose v Jon Webb & Jack Gamble & Sakigake
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone v Takuma Sano & Yuto Aijima
Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Kenoh & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
TAKA Michinoku & El Desperado v Genba Hiryanagi & Hitoshi Kumano *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Taichi v Daisuke Harada *GHC Jr. Heavyweight Titles Match*
Clips of Mitsuharu Misawa v Stan Hansen 8/22/92
Mikey Nicholls v Shane Haste
Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. v Chris Hero
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Maybach Taniguchi v Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Shelton Benjamin
Genichiro Tenryu & Yoshihiro Takayama & Yoshinari Ogawa v Yuji Nagata & Naomichi Marufuji & Masao Inoue

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/15/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Quiet Storm v Jon Webb
Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima v Genba Hirayanagi & Captain Noah
Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada & Zack Sabre Jr. v Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano
Kenoh & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya v Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & El Desperado
Chris Hero & Shane Haste & Mikey Nicholls & Jack Gamble v Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin & Taichi
Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura v Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito
Minoru Suzuki v Maybach Taniguchi *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/1/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kenoh & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya v Taiji Ishimori & Captain Noah & Hitoshi Kumano
Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Katsuhiko Nakajima
Daisuke Harada v Atsushi Kotoge
Takashi Sugiura v El Desperado
Naomichi Marufuji v Taichi
Maybach Taniguchi v Takashi Iizuka
Yoshihiro Takayama v TAKA Michinoku
Minoru Suzuki v Yoshinari Ogawa

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/18/15 G+ DVD/MP4/ISO
Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Captain Noah v Mikey Nicholls & Yoshinari Ogawa & Super Crazy & Genba Hirayanagi
Manabu Nakanishi v Quiet Storm
Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Takashi Iizuka & Taichi & El Desperado v Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito & Mitsuhiro Kitamiya & Kenoh & Hajime Ohara
Sho Tanaka v Hitoshi Kumano
TAKA Michinoku v Bengala
Zack Sabre Jr. v Daisuke Harada
Atsushi Kotoge v Taiji Ishimori
Takashi Sugiura v Shelton Benjamin
Minoru Suzuki v Yoshihiro Takayama *GHC Heavyweight Title Match*
Clips of Takashi Sugiura v Minoru Suzuki *GHC Heavyweight Title Match* 5/8/11

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 8/22/15 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mitsuhiro Kitamiya v Shiro Tomoyose
Katsuhiko Nakajima & Yoshinari Ogawa & Quiet Storm v Mikey Nicholls & Genba Hiryanagi & Captain Noah
Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge v Super Crazy & Hitoshi Kumano
Maybach Taniguchi v Takashi Iizuka
Naomichi Marufuji & Mohammed Yone v Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito
TAKA Michinoku & El Desperado v Kenoh & Hajime Ohara *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Minoru Suzuki & Taichi v Takashi Sugiura & Daisuke Harada

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/30/16 G+ DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa v Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose
Hitoshi Kumano & Andy Dalton v Genba Hirayanagi & Captain Noah
Daisuke Harada & Atsushi Kotoge v Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
Maybach Taniguchi & Masa Kitamiya & Mohammed Yone & Quiet Storm v Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & Taichi
Taiji Ishimori & ACH v Hajime Ohara & Kenoh
Go Shiozaki v Takashi Sugiura *GHC Heavyweight Title Match*
Clips of Takeshi Morishima v Maybach Taniguchi *GHC Heavyweight Title Match* 5/9/12
Clips of Yuji Nagata v Maybach Taniguchi *GHC Heavyweight Title Match* 4/20/14

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 3/12/17 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa v HAYATA & YO-HEY & Rionne Fujiwara
Taiji Ishimori & Hi69 v Daisuke Harada & Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Hajime Ohara v Hitoshi Kumano *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Kaito Kiyomiya v James Storm
Atsushi Kotoge v Eddie Edwards
Keiji Muto & Naomichi Marufuji v Moose & Kazma Sakamoto
Takashi Sugiura & Kenoh v Mohammed Yone & Masa Kitamiya *GHC Tag Team Titles Match*
Katsuhiko Nakajima v Go Shiozaki *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/25/17 G+ DVD/MP4/ISO
Kenoh v Kaito Kiyomiya
Yoshinari Ogawa & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano v Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Masao Inoue
YO-HEY v Hi69
Cody Hall v Tadasuke
Mohammed Yone v Quiet Storm
Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi v Go Shiozaki & Masa Kitamiya
HAYATA v Taiji Ishimori *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Katsuhiko Nakajima v Atsushi Kotoge *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 8/26/17 G+ DVD/MP4/ISO
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Masao Inoue v Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi
Mohammed Yone & Masa Kitamiya v Daisuke Harada & Tadasuke
Quiet Storm v Cody Hall
Kenoh v LEONA
Taiji Ishimori & Hi69 v HAYATA & YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi v Go Shiozaki & Atsushi Kotoge *GHC Tag Team Team Titles Match*
Katsuhiko Nakajima v Eddie Edwards *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 10/1/17 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi & Ashley Istria v Masao Inoue & Tadasuke & Junta Miyawaki
Ross Von Erich & Marshall Von Erich v Kenoh & Daisuke Ikeda
Eli Drake v Cody Hall *GFW Global Title Match*
Hajime Ohara & Ultimo Ninja v Hi69 & Garza Jr.
Minoru Tanaka v Hitoshi Kumano
Tatsumi Fujinami & Mitsuya Nagai & LEONA v Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka
Yuji Okabayashi & Moose v Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
HAYATA & YO-HEY v Shunma Katsumata & MAO *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Taiji Ishimori v Daisuke Harada *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki & Atsushi Kotoge v Mohammed Yone & Quiet Storm *GHC Tag Team Titles Match*
Eddie Edwards v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/19/17 G+ DVD/MP4/ISO
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano v Yoshinari Ogawa & LEONA
Akitoshi Saito & Masao Inoue v Cody Hall & Sheldon Jean
Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori v HAYATA & YO-HEY
Minoru Tanaka v Hi69
Masato Tanaka v Takashi Sugiura v Katsuhiko Nakajima v Masa Kitamiya
Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi v Mohammed Yone & Quiet Storm
Daisuke Harada v Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki v Kenoh *Global League Tournament Finals Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 12/22/17 "Great Kabuki Retirement Show" G+ DVD/MP4/ISO
Great Kabuki & Shiro Koshinaka & Akitoshi Saito v Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue *Great Kabuki Retirement Match*
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano v Tadasuke & Seiya Morohashi
Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya v Cody Hall & Sheldon Jean
Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori & Hi69 v Yuko Miyamoto & Mitsuya Nagai & LEONA
HAYATA & YO-HEY v Guruken Mask & Shuri Joe *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Mohammed Yone & Quiet Storm v Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi *GHC Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura v Moose
Daisuke Harada v Minoru Tanaka *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Eddie Edwards v Kenoh *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 3/11/18 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
LEONA v Junta Miyawaki
Tadasuke & YO-HEY v Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
Cody Hall & Kazma Sakamoto v Masao Inoue & Seiya Morohashi
Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai v KENSO & Jay Bradley
Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge v Shiro Koshinaka & Akitoshi Saito
Go Shiozaki v Kaito Kiyomiya
Taiji Ishimori & Hi69 v Yoshinari Ogawa & Minoru Tanaka *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Daisuke Harada v HAYATA *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Mohammed Yone & Quiet Storm v Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya *GHC Tag Team Titles Match*
Kenoh v Takashi Sugiura *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/29/18 G+ DVD/MP4/ISO
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano v Akitoshi Saito & Junta Miyawaki
HAYATA & YO-HEY v Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi
Mohammed Yone & Quiet Storm v Cody Hall & Masao Inoue
Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai v KENSO & Kazma Sakamoto
Minoru Tanaka & Hi69 v Daisuke Harada & Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya v Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya *GHC Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 6/26/18 G+ DVD/MP4/ISO
Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai & Kazma Sakamoto & Cody Hall v KENSO & Chang Jian Feng & Lin Dong Xuan & Sun Yilin
Seiya Morohashi & LEONA v Hajime Ohara & Junta Miyawaki
Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa & Hi69 v Tadasuke & HAYATA & YO-HEY
Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya v Mohammed Yone & Quiet Storm
Masato Tanaka & Akitoshi Saito & Naomichi Marufuji v Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
Daisuke Harada v Hitoshi Kumano *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takashi Sugiura v Kenoh *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 8/18/18 G+ DVD/MP4/ISO
Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara v Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi
Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai & Cody Hall & Kazma Sakamoto v Masao Inoue & Junta Miyawaki & El Hijo del Pantero & Alejandro
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano v Daisuke Harada & Tadasuke
Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Masa Kitamiya & Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya v Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito & Masato Tanaka & Mohammed Yone & Quiet Storm *Elimination Match*
Hi69 & Minoru Tanaka v HAYATA & YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura v Go Shiozaki *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 9/1/18 "Naomichi Marufuji 20th Anniversary" Ryogoku Sumo Hall G+ DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Junta Miyawaki v Mitsuo Momota & Tsuyoshi Kikuchi 
Shiro Koshinaka & Tamon Honda & Naoki Sano v Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata 
Takao Omori  & Cody Hall v Quiet Storm & Tadasuke
HAYATA & YO-HEY v Shuji Kondo & Jiro Kuroshio 
Minoru Tanaka & Kotaro Suzuki & Hi69 v Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi
Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Taiyo Kea v Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Kazma Sakamoto
Kenoh, Maybach Taniguchi & Atsushi Kotoge v Sanshiro Takagi & HARASHIMA & Danshoku Dino
Jun Akiyama & Atsushi Aoki v Takashi Sugiura & Daisuke Harada
Naomichi Marufuji v KENTA

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/6/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masa Kitamiya v Kinya Okada
Takashi Sugiura v Yoshiki Inamura
Hi69 & Minoru Tanaka v Atsushi Kotoge & Masao Inoue
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano v Seiya Morohashi & Junta Miyawaki
Akitoshi Saito & Mohammed Yone & Quiet Storm v Mitsuya Nagai & Kazma Sakamoto & Cody Hall
YO-HEY & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA
Mayabach Taniguchi & Yuji Hino v Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima *GHC Tag Team Titles Match*
Kaito Kiyomiya v Kenoh *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 2/24/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kenoh & HAYATA & YO-HEY Seiya Morohashi v Hi69 & Tadasuke & Koki Iwasaki & Junta Miyawaki
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano v Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Eddie Edwards v Masa Kitamiya
Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Masao Inue & Yoshiki Inamura & Kinya Okada v Maybach Taniguchi & Yuji Hino & Mitsuya Nagai & Cody Hall & Kazma Sakamoto *Single Elimination Match*
Naomichi Marufuji & Minoru Tanaka v Kaito Kiyomiya & Daisuke Harada
Quiet Storm & Mohammed Yone v Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/10/19 Yokohama Bunka Gym G+ DVD/MP4/ISO
Kenoh & Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Kinya Okada v Hi69 & YO-HEY & Seiya Morohashi & Junta Miyawaki
Maybach Taniguchi v Yoshiki Inamura
Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka & Masao Inoue v Mohammed Yone & Mitsuya Nagai & Quiet Storm
Takashi Sugiura v Kazma Sakamoto
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Tadasuke & HAYATA *GHC Jr. Heavyweight Tag Titles Match*
Daisuke Harada v Minoru Tanaka *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Masa Kitamiya & Eddie Edwards *GHC Tag Team Titles Match*
Kaito Kiyomiya v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/6/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masa Kitmiya & Yoshiki Inamura & Kinya Okada v Hajime Ohara & Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki
Mohammed Yone & Quiet Storm v Akitoshi Saito & Masao Ioue
Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki v Naomichi Marufuji & Hi69
Yoshinari Ogwa & Kotaro Suzuki & YO-HEY v Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA
Takashi Sugiura & Kazma Sakamoto v Yuji Hino & Maybach Taniguchi
Kaito Kiyomiya & Kenoh v Atsushi Kotoge & Mitsuya Nagai

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/4/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hajime Ohara v Hitoshi Kumano
Akitoshi Saito & Masao Inoue & Minoru Tanaka & Hi69 v Mohammed Yone & Quiet Storm & Mitsuya Nagai & Rocky Kawamura
Yuji Hino v Yoshiki Inamura
Naomichi Marufuji & Junta Miyawaki v Hideki Suzuki & NOSAWA Rongai
Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA v Atsushi Kotoge & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi v Kenoh & Masa Kitamiya
Takashi Sugiura & Kazma Sakamoto v Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki *Global Tag Team Tournament Finals Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/28/19 G+ DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi & Masao Inoue v Mohammed Yone & Quiet Storm & Mitsuya Nagai
Tadasuke v Yoshiki Inamura
Hitoshi Kumano & Chris Ridgeway v Hajime Ohara & NOSAWA Rongai
Junta Miyawaki & Seiya Morohashi v Minoru Tanaka & Hi69
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v HAYATA & YO-HEY
Naomichi Marufuji & Jinsei Shinzaki & Daisuke Harada v Kenoh & Masa Kitamiya & Atsushi Kotoge
Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki v Takashi Sugiura & Kazma Sakamoto & Hideki Suzuki

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 6/9/19 "Mitsuharu Misawa 10 Year Memorial" G+ DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Mitsuya Nagai & Quiet Storm v Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi & Masao Inoue
Junta Miyawaki & Seiya Morohashi v Hajime Ohara & NOSAWA Rongai
Kenou & Masa Kitamiya & Atsushi Kotoge & Yoshiki Inamura v Shiro Koshinaka & Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano & Chris Ridgeway
Minoru Tanaka & Hi69 v HAYATA & YO-HEY
Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa v Daisuke Harada & Tadasuke
Go Shiozki v Naomichi Marufuji
Kaito Kiyomiya v Takashi Sugiura *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 15 Minutes, Excellent VQ

NOAH 6/13/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshiki Inamura v Kinya Okada 
Mohammed Yone & Quiet Storm v Akitoshi Saito & Masao Inoue 
Hajime Ohara & Hi69 & Minoru Tanaka & NOSAWA Rongai v Chris Ridgeway & Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki & Seiya Morohashi 
Kaito Kiyomiya & Daisuke Harada & Tadasuke v Atsushi Kotoge & Kenou & Masa Kitamiya 
Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa v YO-HEY & HAYATA *Global Jr. Tag Team Tournament Finals Match* 
Shuhei Taniguchi v Naomichi Marufuji 
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Takashi Sugiura & Kazma Sakamoto *GHC Tag Team Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/27/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shuhei Taniguchi & Akitoshi Saito & Hi69 & Masao Inoue v Mohammed Yone & Quiet Storm & Hitoshi Kumano & Kinya Okada 
Tadasuke & HAYATA v Kotaro Suzuki & Junta Miyawaki 
Hideki Suzuki v Yoshiki Inamura 
Minoru Tanaka v Yoshinari Ogawa 
Hajime Ohara v Chris Ridgeway 
Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki v Kenoh & Masa Kitamiya & Atsushi Kotoge 
Daisuke Harada v YO-HEY 
Takashi Sugiura & Kazma Sakamoto v Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki *GHC Tag Team Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/27/19 G+ DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Masao Inoue & Shuhei Taniguchi v Mohammed Yone & Quiet Storm & Rocky Kawamura
Daisuke Harada & YO-HEY v Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki
Naomichi Marufuji & Minoru Tanaka & Hi69 v Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Chris Ridgeway
Go Shiozaki v Hideki Suzuki
Kenou & Atsushi Kotoge & Masa Kitamiya & Yoshiki Inmura v Takashi Sugiura & Kinya Okada & Kazma Sakamoto & Hajima Ohara
HAYATA v Tadasuke
Kaito Kiyomiya v Katsuhiko Nakajima

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 8/4/19 G+ DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Quiet Storm & YO-HEY v Hi69 & Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki
Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge v Daisuke Harada & Tadasuke
Keno & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura v Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Kinya Okada
Takashi Sugiura & Hideki Suzuki v Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi
Minoru Fujita v HAYATA *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki v Akitoshi Saito & Masao Inoue *GHC Tag Team Titles Match*
Naomichi Marufuji v Kotaro Suzuki

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 8/18/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazma Sakamoto & Kinya Okada v Junta Miyawaki & Sonico
Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway v Daisuke Harada & Tadasuke
Takashi Sugiura & Hajima Ohara & El Hijo del Dr. Wagner Jr. v Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Minoru Tanaka & Hi69 *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi & Akitoshi Saito & Masao Inoue & Hitoshi Kumano v Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Quiet Storm & HAYATA & YO-HEY
Katsuhiko Nakajima v Masaaki Mochizuki
Go Shiozaki v Alex Hammerstone

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/9/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Quiet Storm v Hitoshi Kumano & Sonico
Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura v Akitoshi Saito & Masao Inoue
Daisuke Harada & HAYATA & Tadasuke & YO-HEY v Yoshinari Ogaa & Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway
Naomichi Marufuji v Alex Hammerstone
Hajime Ohara & Kazma Sakmoto & NOSAWA Rongai & Kinya Okada & El Hijo del Dr. Wagner Jr. v Kaito Kiyomiya & Minoru Tanaka & Hi69 & Junta Miyawaki & Seiya Morohashi
Kenoh v Katsuhiko Nakajima
Masaaki Mochizuki v Shuhei Taniguchi
Takashi Sugiura v Go Shiozaki

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/16/19 Osaka Prefectural Gym G+ DVD/MP4/ISO
Rhino v Masa Kitamiya
Kazuyuki Fujita v Yoshiki Inamura
Go Shiozaki & Alex Hammerstone v Katsuhiko Nakajima & El Hijo de Dr. Wagner Jr.
Daisuke Harada v Atsushi Kotoge *IPW Jr. Heavyweight Title Match*
Kazushi Sakuraba & Hajime Ohara & NOSAWA Rongai v Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Chris Ridgeway
HAYATA v YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Keiji Muto & Jun Akiyama & Kaito Kiyoiya v Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki & Shuhei Taniguchi
Kenoh v Takashi Sugiura *N-1 Victory Tournament Finals Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/20/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Masao Inoue v Mohammed Yone & Rocky Kawamura
Hi69 v Junta Miyawaki
Kazma Sakamoto & Hajime Ohara & Kinya Okada v Quiet Storm & Minoru Tanaka & Seiya Morohashi
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway v HAYATA & Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY
Takashi Sugiura & Kazuyuki Fujita v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
Kaito Kiyomiya & Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano v Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/2/19 Ryogoku Sumo Hall G+ DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Quiet Storm & Hitoshi Kumano v Kazma Sakamoto & El Hijo de Dr. Wagner Jr. & Kinya Okada
Tamon Honda & Mitsuo Momota v Akitoshi Saito & Masao Inoue
Osamu Nishimura & Hi69 & Junta Miyawaki v Kazushi Sakuraba & Hajime Ohara & NOSAWA Rongai
Eddie Edwards & Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway v Masaaki Mochizuki & Minoru Tanaka & Super Crazy
Kazuyuki Fujita v Shuhei Taniguchi
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Daisuke Harada & Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Tag Titles Match*
HAYATA v YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki v Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura *GHC Tag Team Titles Match*
The Great Muta v Naomichi Marufuji
Takashi Sugiura v Michael Elgin *GHC National Title Match*
Kaito Kiyomiya v Kenou *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 12/3/19 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Kinya Okada v Hi69 & Minoru Tanaka & Junta Miyawaki
Dragon Bane v El Hijo de Canis Lupus
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge v Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY
Kaito Kiyomiya & Naomichi Marufuji & Shuhei Taniguchi & Hitoshi Kumano v Mohammed Yone & Quiet Storm & Akitoshi Saito & Masao Inoue
HAYATA v Chris Ridgeway *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takashi Sugiura & Kazuyuki Fujita & Hideki Suzuki v Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura
Go Shiozaki v Katsuhiko Nakajima

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/4/20 G+ DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Masao Inoue v Mohammed Yone & Quiet Storm 
Tadasuke & YO-HEY v Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi 
Shuhei Taniguchi & Daisuke Harada v Hijo de Dr. Wagner Jr. & Hajime Ohara
Kenoh & Yoshiki Inamura v Hideki Suzuki & Kinya Okada 
Naomichi Marufuji & Minoru Tanaka v Doug Williams & Chris Ridgeway 
Michael Elgin v Katsuhiko Nakajima 
Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge v Haoh & Nioh *GHC Tag Team Title Match*
HAYATA v Yoshinari Ogawa *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takashi Sugiura v Masa Kitamiya *GHC National Title Match*
Kaito Kiyomiya v Go Shiozaki *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 1/5/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone v Quiet Storm
Haoh & Nioh v Hajime Ohara & Kinya Okada
Michael Elgin v Masao Inoue
Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & Hideki Suzuki v Minoru Tanaka & Shuhei Taniguchi & Hitoshi Kumano
Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura v Shiro Koshinaka & Akitoshi Saito & AKIRA
Kaito Kiyomiya v Hijo de Dr. Wagner Jr.
Keiji Muto & Daisuke Harada & Tadasuke & HAYATA & YO-HEY v Doug Williams & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 2/24/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Junta Miyawaki v Kinya Okada
Mohammed Yone & Tadasuke v Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi
Dragon Bane v El Hijo de Canis Lupus
Katsuhiko Nakajima v Yoshiki Inamura
Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki & Minoru Tanaka v Kazushi Sakuraba & Hajime Ohara & NOSAWA Rongai
Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka & Masashi Aoyagi & Masao Inoue v Kenoh & Masa Kitamiya & Hao & Nio
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge v Daisuke Harada & HAYATA & YO-HEY
Kazuyuki Fujita & Hideki Suzuki v Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
Takashi Sugiura v Kaito Kiyomiya *GHC National Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/29/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kotaro Suzuki & Atsushi Kotoge v HAYATA & YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura v Minoru Fujita *GHC National Title Match*
Yoshinari Ogawa v Daisuke Harada *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki v Kazuyuki Fujita *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 4/18/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Seiya Morohashi v Kinya Okada
Mohammed Yone & Tadasuke v Akitoshi Saito & Masao Inoue
Hajime Ohara & NOSAWA Rongai & Seiki Yoshioka v Daisuke Harada & HAYATA & YO-HEY
Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki & Shuhei Taniguchi v Kenoh & Haoh & Noh
Daisuke Sekimoto & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura v Takashi Sugiura & Hideki Shrek Sekine & Hideki Suzuki
Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge v Kaito Kiyomiya & Kotaro Suzuki
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Hijo de Dr. Wagner Jr. & Rene Dupree *Global Tag Team Tournament Finals Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 7/19/20 G+ DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone v Masao Inoue
Naomichi Marufuji & Kinya Okada v Takashi Sugiura & Hitoshi Kumano
Yoshinari Ogawa & HAYATA v Daisuke Harada & Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kotaro Suzuki v YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki & Ka tsuhiko Nakajima & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi & Atsushi Kotoge & Hajime Ohara v Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura & Manabu Soya & Haoh & Nioh

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 8/4/20 G+ DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito v Masa Kitamiya
HAYATA & Kinya Okada v Haoh & Nioh
Shuhei Taniguchi & Mohammed Yone v Manabu Soya & Yoshiki Inamura
Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY v Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa v Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Kotaro Suzuki
Katsuhiko Nakajima v Kenoh *GHC National Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 8/5/20 G+ DVD/MP4/ISO
Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone & Kinya Okada v Akitoshi Saito & Masao Inoue & Seiya Morohashi
Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi & Daiki Inaba v Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
Daisuke Harada & Tadasuke & YO-HEY v Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa & HAYATA
Takashi Sugiura & Kazushi Skauraba & Kendo Kashin & Hideki Suzuki & NOSAWA Ronagi & Kaz Hayashi v Kenoh & Masa Kitamiya & Manabu Soya & Yoshiki Inamura & Haoh & Nioh
Go Shiozaki v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*
Naomichi Marurfuji v KENTA *GHC Heavyweight Title Match* 10/29/06

3 Hours 10 Minutes, Excellent VQ

NOAH 8/20/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone v Kinya Okada
Tadasuke v YO-HEY
Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto & Masaaki Mochizuki v Manabu Soya & Nioh & Haoh
Kenoh & Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura v Kaito Kiyomiya & Daiki Inaba & Shuheu Taniguchi
Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & HAYATA v Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Seiki Yoshioka
Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & Kaz Hayashi v Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Daisuke Harada

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 8/30/20 G+ DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone v Yuko Miyamoto
Tadasuke & Haoh & Nioh v Daisuke Harada & YO-HEY & Kinya Okada
Hideki Suzuki & NOSAWA Rongai & Kaz Hayashi v Kaito Kiyomiya & Seiya Morohashi
Yoshinari Ogawa & HAYATA v Atsushi Kotoge & Hajima Ohara *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kotaro Suzuki v Seiki Yoshioka *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Keiji Muto & Naomichi Marufuji & Masakatsu Funaki & Masaaki Mochizuki v Kenoh & Masa Kitamiya & Manabu Soya & Yoshiki Inamura
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba *GHC Tag Team Titles Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 9/18/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito & Masao Inoue v Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi & Kinya Okada
Takashi Sugiura v Yoshiki Inamura
Kaito Kiyomiya v Masaaki Mochizuki
Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge v Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai
Go Shiozaki v Manabu Soya
Kenoh v Katsuhiko Nakajima

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/18/20 Mohammed Yone 25th Anniversary Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshiki Inamura v Kinya Okada
Mohammed Yone & Alexander Otsuka v Akitoshi Saito & Masao Inoue
The Leave # 1 & The Leave # 2 & The Leave # 3 v Haoh & Nioh & Tadasuke
Takashi Sugiura & NOSAWA Rongai & Kaz Hayashi v Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Daiki Inaba
Daisuke Ikeda & Mohammed Yone & Ikuto Hidaka v Naomichi Marufuji & Yuki Ishikawa & Junji Tanaka

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 10/28/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kinya Okada v Yasutaka Yano
Naomichi Marufuji & Hajime Ohara v Mohammed Yone & Junta Miyawaki
Haoh & Nioh & Tadasuke v Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & HAYATA
Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi v Kenoh & Katsuhiko Nakajima & Yoshiki Inamura
Daisuke Harada & Atsushi Kotoge v YO-HEY & Seiki Yoshioka *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba v Masa Kitamiya & Manabu Soya *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 12/26/20 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Junya Miyawaki v Yasutaka Yano
Manabu Soya v Tadasuke
Go Shiozaki & Naomichi Marufuji v Akitoshi Saito & Masao Inoue
Katsuhiko Nakaima & Masa Kitamiya v Yoshiki Inamura & Kinya Okada
Nioh v Haoh
Kenoh & Jinsei Shinzaki v Kaito Kiyomiya & Daiki Inaba

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/21/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Haoh & Nioh & Tadasuke v Atsushi Kotoge & Kai Fujimura & Yasutaka Yano
Yuya Susumu v Hajime Ohara
Ikuto Hidaka & NOSAWA Rongai v Seiki Yoshioka & YO-HEY
Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi v Akitoshi Saito & Masao Inoue
Naomichi Marufuji & Yuko Miyamoto v Takashi Sugiura & Kendo Kashin
Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Manabu Soya v Osamu Nishimura & Yoshiki Inamura & Kinya Okada
Yoshinari Ogawa & HAYATA v Daisuke Harada & Junta Miyawaki *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kenoh v Kazuyuki Fujita *GHC National Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/3/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kotaro Suzuki & NOSAWA Rongai & YO-HEY v Kinya Okada & Kai Fujimura & Yasutaka Yano
Kendo Kashin v Masao Inoue
Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya & Nioh v Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi & Akitoshi Saito
Kaito Kiyomiya v Ikuto Hidaka
Yoshinari Ogawa & HAYATA & Yuya Susumu & Seiki Yoshioka v Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Hajime Ohara & Junta Miyawaki
Masato Tanaka v Yoshiki Inamura
Takashi Sugiura & Kazunari Murakami v Naomichi Marufuji & Masaaki Mochizuki

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 6/30/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Shuhei Taniguchi & Mohammed Yone & Akitoshi Saito v Junta Miyawaki & Kinya Okada & Yasutaka Yano
Seiki Yoshioka v YO-HEY
Daisuke Harada & Hajime Ohara & Atsushi Kotoge v Haoh & Nioh & Tadasuke
NOSAWA Rongai & Ikuto Hidaka & Kotaro Suzuki & YO-HEY v HAYATA & Yoshinari Ogawa & Yuya Susumu & Seiki Yoshioka
Kenoh & Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya v Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura
Naomichi Marufuji & Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki & Yuko Miyamoto v Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & Kazunari Murakami & Yoshiaki Fujiwara

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/20/21 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masakatsu Funaki v Akitoshi Saito 9/18/21
Kazushi Sakuraba v Kotaro Suzuki 9/18/21
Masaaki Mochizuki v Daiki Inaba 9/18/21
Kaito Kiyomiya v Manabu Soya 9/18/21
Kazuyuki Fujita v Akitoshi Saito 9/19/21
Katsuhiko Nakajima v Kotaro Suzuki 9/19/21
Kenoh v Daiki Inaba 9/21/21
Keiji Muto v Manabu Soya 9/19/21
Masakatsu Funaki v Masa Kitamiya 9/20/21
Masato Tanaka v Kazushi Sakuraba 9/20/21
Masaaki Mochizuki v Kendo Kashin 9/20/21
Takashi Sugiura v Kaito Kiyomiya 9/20/21

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 11/13/21 Yokohama Budokan Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hajime Ohara v Yautaka Yano
Tadasuke v YO-HEY
King Tani & Mohammed Yone & Akitoshi Saito v Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & Kendo Kashin
Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya & Haoh & Nioh v Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Daiki Inaba & Kinya Okada
Kazuyuki Fujita v Yoshiki Inamura
Yoshinari Ogawa & Seiki Yoshioka & Yuya Susumu v NOSAWA Rongai & Eita & Kotaru Suzuki
HAYATA V Alejandro *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Masaaki Mochizuki v Kenoh *GHC National Title Match*
Kaito Kiyomiya & Masa Kitamiya v Keiji Muto & Naomichi Marufuji *GHC Tag Team Titles Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 12/7/21 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
King Tani & Mohammed Yone & Hajime Ohara & Kai Fujimura & Yautaka Yano v Manabu Soya & Tadasuke & Aleja & Haoh & Nioh
Kotaro Suzuki v Atsushi Kotoge
NOSAWA Rongai & Eita v Seiki Yoshioka & Yuya Susumu
Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin v Masa Kitamiya & Daiki Inaba & Yoshiki Inamura & Kinya Okada
Keiji Muto v Masaaki Mochizuki
Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya v Katsuhiko Nakajima & Kenoh
Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada v HAYATA & YO-HEY
Masato Tanaka v Naomichi Marufuji

3 Hours 10 Minutes, Excellent VQ

NOAH 12/27/21 ABEMA DVD/MP4/ISO
YO-HEY & Ikuto Hidaka v Kai Fujimura & Yasutaka Yano
Kendo Kashin v King Tani
Kazushi Sakuraba & NOSAWA Rongai & Daisuke Nakamura v Naomichi Marufuji & Hajime Ohara & Masao Inoue
Katsuhiko Nakajima & Kenoh & Manabu Soya & Haoh & Nioh v Go Shiozaki & Daiki Inaba & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
Masato Tanaka v Kazuyuki Fujita
Takashi Sugiura v Masakatsu Funaki

2 Hours 50 Minutes, Excellent ABEMA VQ

NOAH 1/1/22 Nippon Budokan Hall ABEMA DVD/MP4/ISO
Junta Miyawaki & Kinya Okada v Kai Fujimura & Yautaka Yano
King Tani & Mohammed Yone & Akitoshi Saito v Manabu Soya & Tadasuke & Nioh
Seiki Yoshioka & Yuya Susumu v Haoh & Alej
Ultimo Dragon & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & Hajime Ohara v NOSAWA Rongai & Eita & YO-HEY & Kotaro Suzuki
Kazuyuki Fujita & Kendo Kshin v Masakatsu Funaki & Ikuto Hidaka
HAYATA v Yoshinari Ogawa *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Keiji Muto & Naomichi Marufuji v Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki *GHC Tag Team Titles Match*
Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & KENTA v Masa Kitamiya & Daiki Inaba & Yoshiki Inamura
Kenoh v Kaito Kiyomiya *GHC National Title Match*
Katsuhiko Nakajima v Go Shiozaki

5 Hours 30 Minutes, Excellent ABEMA VQ

NOAH 2/10/22 & 2/11/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & Masato Tanaka & Daisuke Harada & Hajime Ohara v Masa Kitamiya & Daiki Inaba & Yoshiki Inamura & Atsushi Kotoge & Junta Miyawaki 2/10/22
Go Shiozaki v Naomichi Marufuji 2/10/22
Masakatsu Funaki v Masaaki Mochizuki 2/10/22
Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya v Yoshiki Inamura & Kinya Okada
Yoshinari Ogawa & HAYATA & Yuya Susumu & Yasutaka Yano v NOSAWA Rongai & YO-HEY & Kotaro Suzuki & Super Crazy 2/11/22
Go Shiozaki v Kenoh 2/11/22

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 3/21/22 ABEMA DVD/MP4/ISO
Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura & Kinya Okada v King Tani & Mohammed Yone & Akitoshi Saito
Tadasuke & Hajime Ohara & Nioh v Haoh & Alejandro & Kai Fujimura
Naomichi Marufuji v Yasutaka Yano
HAYATA & Yoshinari Ogawa v Eita & Super Crazy
Kaito Kiyomiya & Daiki Inaba v Daisuke Harada & Junta Miyawaki
Go Shiozaki v Masaaki Mochizuki
Atsushi Kotoge & YO-HEY v NOSAWA Rongai & Kotaro Suzuki *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kenoh & Katsuhiko Nakajima & Masakatsu Funaki & Manabu Soya v Takashi Sugiura & Hideki Suzuki & Kazushi Sakuraba & Kendo Kashin
Kazuyuki Fujita v Masato Tanaka *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours 30 Minutes, Excellent ABEMA VQ

NOAH 5/21/22 ABEMA DVD/MP4/ISO

Kazuyuki Fujita v Kinya Okada
Yoshiki Inamura & Kai Fujimura v Daiki Inaba & Junta Miyawaki
Shuhei Taniguchi v Mohammed Yone
Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & YO-HEY & Haoh v Tadasuke & Hajime Ohara & Hi69 & Shuji Kondo
Takashi Sugiura & Hideki Suzuki & Masaaki Mochizuki v Masakatsu Funaki & Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya
Kenoh v Simon Gotch
Yoshinari Ogawa & Chris Ridgeway v Seiki Yoshioka & Yuya Susumu *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
HAYATA v Xtreme Tiger *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Rene Dupree & Hijo de Dr. Wagner Jr. v Michael Elgin & Masa Kitamiya
Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Masato Tanaka v Keiji Muto & Satoshi Kojima & Naomichi Marufuji

3 Hours 50 Minutes, Excellent ABEMA VQ

NOAH 7/16/22 Nippon Budokan Hall ABEMA DVD/MP4/ISO
Shuji Kondo & Tadasuke & Hajime Ohara & Hi69 v Daisuke Harada & Atsushi Kotoge & YO-HEY & Xtreme Tiger
Rene Dupree & Hijo de Dr. Wagner Jr. & Simon Gotch & Stallion Rogers & Anthony Greene v Kazushi Sakuraba & Masaaki Mochizuki & Shuhei Taniguchi & Daiki Inaba & Kinya Okada
Kotaro Suzuki & Eita v Yoshinari Ogawa & Yuya Susumu
Ninja Mack v Dante Leon
Masato Tanaka & Rob Van Dam v NOSAWA Rongai & Super Crazy *Hardcore Match*
Masakatsu Funaki & Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya v Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Kazuyuki Fujita
Keiji Muto v Kaito Kiyomiya
Hideki Suzuki & Timothy Thatcher v Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura *GHC Tag Team Titles Match*
HAYATA v Seiki Yoshioka *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Satoshi Kojima v Kenoh *GHC Heavyweight Title Match*

5 Hours, Excellent ABEMA VQ

NOAH N-1 Victory August-September 2022 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kazuyuki Fujita v Go Shiozaki 8/11/22
Kaito Kiyomiya v Katsuhiko Nakajima 8/14/22
Takashi Sugiura v Katsuhiko Nakajima 8/17/22
Kenoh v Go Shiozaki 8/17/22
Kenoh v Hideki Suzuki 8/19/22
Masato Tanaka v Kazuyuki Fujita 8/20/22
Go Shiozaki v Hideki Suzuki 8/28/22
Satoshi Kojima v Kaito Kiyomiya 8/28/22
Kaito Kiyomiya v Hideki Suzuki *N-1 Victory Tournament Finals Match* 9/3/22

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/25/22 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Yoshinari Ogawa & Chris Ridgeway v Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Hideki Suzuki & Timothy Thatcher v Satoshi Kojima & Takashi Sugiura *GHC Tag Team Titles Match*
HAYATA v YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Keiji Muto & Kazuyuki Fujita v Masakatsu Funaki & Katsuhiko Nakajima
Kenoh v Kaito Kiyomiya *GHC Heavyweight Title Match*

2 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/1/23 Nippon Budokan Hall ABEMA DVD/MP4/ISO
Yasutaka Yano v Taishi Ozawa
Masa Kitamiya & Daiki Inaba & Yoshiki Inamura v Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi
Ninja Mack & Dante Leon & Alejandro v Shuji Kondo & Tadasuke & Hi69
Masaaki Mochizuki & Susumu Mochizuki & Mochizuki Junior v Hijo de Dr. Wagner Jr. & Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka
Masakatsu Funaki & Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya & Hajime Ohara v Hiroshi Hase & Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin & NOSAWA Rongai
Jack Morris v Timothy Thatcher
AMAKUSA v Junta Miyawaki *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Takashi Sugiura & Satoshi Kojima v Naomichi Marufuji & KENTA *GHC Tag Team Titles Match*
YO-HEY & Kzy v Yoshinari Ogawa & Eita *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kaito Kiyomiya v Kenoh *GHC Heavyweight Title Match*
Great Muta v Shinsuke Nakamura

5 Hours, Excellent Abema VQ

NOAH 1/8/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Katsuhiko Nakajima & Seiki Yoshioka v Naomichi Marufuji & Hi69
Takashi Sugiura & Hajime Ohara v Masakatsu Funaki & YO-HEY
Manabu Soya & Atsushi Kotoge v Kaito Kiyomiya
Satoshi Kojima & Shuji Kondo v Kenoh & AMAKUSA
Jake Lee v Yoshiki Inamura
Katsuhiko Nakajima & Seiki Yoshioka v Manabu Soya & Atsushi Kotoge
Satoshi Kojima & Shuji Kondo v Masakatsu Funaki & YO-HEY
Jake Lee & Jack Morris v Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura
Katsuhiko Nakajima & Seiki Yoshioka v Satoshi Kojima & Shuji Kondo *Scramble Shuffle Tag Team Tournament Finals Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 1/22/23 Yokohama Arena ABEMA DVD/MP4/ISO
Hajime Ohara & Hi69 v Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka
Satoi Anou & Jungle Kyona v Sumire Natsu & Maya Yukihi
Timothy Thatcher v Masaaki Mochizuki
Yoshinari Ogawa & Eita & NOSAWA Rongai v Junta Miyawaki & Alejandro & Yasutaka Yano
Masa Kitamiya & Daiki Inaba & Yoshiki Inamura v Jake Lee & Jack Morris & Anthony Greene
Kazushi Sakuraba v Hideki Suzuki *Martial Arts Rules*
Ultimo Dragon & AMAKUSA & Ninja Mack v YO-HEY & Kzy & Dante Leon
Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura & Satoshi Kojima & Hijo de Dr. Wagner Jr. v Kenoh & Katsuhiko Nakajima & Masakatsu Funaki & Manabu Soya
Great Muta & Sting & Darby Allin v Hakushi & Naomichi Marufuji & AKIRA

4 Hours 20 Minutes, Excellent ABEMA VQ

NOAH 2/12/23 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Akitoshi Saito v Kinya Okada & Taishi Ozawa
Chris Ridgeway & Daga v Tadasuke & Hajime Ohara
Masato Tanaka & Masaaki Mochizuki & Yoshiki Inamura v Kazuyuki Fujita & Hideki Suzuki & Timothy Thatcher
Masakatsu Funaki & Katsuhiko Nakajima & Shuji Kondo & Hi69 v Naomichi Marufuji & Hijo de Dr. Wagner Jr. & AMAKUSA & Ninja Mack
El Desperado & NOSAWA Ronai v YO-HEY & Seiki Yoshioka
Kenoh & Manabua Soya v Jake Lee & Anthony Greene
Dralistico v Atsushi Kotoge
Takashi Sugiura & Satoshi Kojima v Masa Kitamiya & Daiki Inaba *GHC Tag Team Titles Match*
Yoshinari Ogawa & Eita v Junta Miyawaki & Alejandro *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kaito Kiyomiya v Jack Morris *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 2/21/23 "Keiji Muto Retirement Show" Tokyo Dome ABEMA PPV DVD/MP4/ISO
Masa Kitamiya & Daiki Inaba v Yoshiki Inamura & Yasutaka Yano
Yuka Sakazaki & Miya Yamashita & Shoko Nakajima & Rika Tatsumi v Mizuki & Maki Ito & Miu Watanabe & Yuki Arai
Takashi Sugiura & Satoshi Kojima & Timothy Thatcher v Jake Lee & Jack Morris & Anthony Greene
Yoshinari Ogawa & HAYATA & Chris Ridgeway & Daga v Atsushi Kotoge & YO-HEY & Seiki Yoshioka & Alejandro & Junta Miyawaki
MAO & Shunma Katsumata & Yuki Ueno & Toi Kojima v Tetsuya Endo & Hideki Okatani & Yuta Koroku & Takeshi Masada
Naomichi Marufuji & Hijo d Dr. Wagner Jr. & Ninja Mack v Shun Skywalker & KAI & Diamante
Kenoh & Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya v Kento Miyahara & Suwama & Yuma Aoyagi
NOSAWA Rongai & MAZADA v Taiji Ishimori & Gedo *NOSAWA's Retirement Match*
Hiromu Takahashi v AMAKUSA
Kazuchika Okada v Kaito Kiyomiya
Keiji Muto v Tetsuya Naito *Keiji Muto's Retirement Match*
Keiji Muto v Masahiro Chono

5 Hours, Excellent ABEMA VQ

NOAH 4/16/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Anthony Greene v Taishi Ozawa
Hideki Suzuki & Timothy Thatcher & Saxon Huxley v Akitoshi Saito & Yoshiki Inamura & Sean Legacy
Maya Yukihi v Sumire Natsu
Kenoh & Jinsei Shinzaki & Shuji Kondo & Hajime Ohara & Hi69 v Naomichi Marufuji & Kaito Kiyomiya & Ninja Mack & Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka
Dralistico & Dragon bane & Alejandro v Xtreme Tiger & Alpha Wolf & Lancelot
Masa Kitamiya & Daiki Inaba v Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi *GHC Tag Team Titles Match*
Yoshinari Ogawa & Eita v YO-HEY & Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Hijo de Dr. Wagner Dr. v Jack Morris *GHC National Title Match*
AMAKUSA v HAYATA *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Jake Lee v Katsuhiko Nakajima *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 5/4/23 Ryogoku Sumo Hall Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Mohammed Yone & Super Crazy v Akitoshi Saito & Taishi Ozawa
Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka v Xtreme Tiger & Lancelot
Jack Morris & Anthony Greene & YO-HEY & Tadasuke v Sean Legacy & Stallion Rogers & Dragon Bane & Alpha Wolf
Sumire Natsu & Ryo Mizunami v Maya Yukihi & SAKI
Shuji Kondo & Hajime Ohara & Hi69 v AMAKUSA & Junta Miyawaki & Alejandro
Kazuyuki Fujita & Masato Tanaka v Masa Kitamiya & Daiki Inaba
Masakatsu Funaki v Shinya Aoki
Yoshinari Ogawa & Chris Ridgeway v Eita & Daga
Dralistico v Rey Escorpion
Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi v Saxon Huxley & Timothy Thatcher *GHC Tag Team Titles Match*
HAYATA v Ninja Mack *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Hijo de Dr. Wagner Jr. v Hideki Suzuki *GHC National Title Match*
Kenoh & Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya v Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya & Yoshiki Inamura
Jake Lee v Naomichi Marufuji *GHC Heavyweight Title Match*

5 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 5/14/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Xtreme Tiger & Dragon Bane & Alpha Wolf & Super Crazy v AMAKUSA & Junta Miyawaki & Alejandro & Lancelot
Shuhei Taniguchi v Stallion Rogers
Hajime Ohara & Hi69 v Chris Ridgeway & Daga
Masa Kitamiya & Daiki Inaba & Yoshiki Inamura v Hideki Suzuki & Saxon Huxley & Timothy Thatcher
Naomichi Marufuji & HAYATA v Sean Legacy & Dante Leon
Yoshinari Ogawa v Eita
Jake Lee & Anthony Greene & YO-HEY & Tadasuke v Kaito Kiyomiya & Takashi Sugiura & Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Kenoh & Manabu Soya

2 Hours 50 Minutes, Excellent VQ

NOAH 5/31/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Manabu Soya v Taishi Ozawa
Yoshinari Ogawa & Chris Ridgeway & Daga v Shuji Kondo & Hajima Ohara & Hi69
Sean Legacy v Stallion Rogers
HAYATA & Eita v Dante Leon & Junta Miyawaki
Go Shiozaki & Kaito Kitomiya & Masa Kitamiya & Daiki Inaba v Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi & Akitoshi Saito
YO-HEY & Tadasuke v Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Kenoh v Katsuhiko Nakajima

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 6/17/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Seiki Yoshioka & Stallion Rogers v Mohammed Yone & Alejandro & Taishi Ozawa
Hajime Ohara v Hi69
Kaito Kiyomiya & AMAKUSA & Junta Miyawaki v Hijo de Dr. Wagner Jr. & Yoshinari Ogawa & Kai Fujimura
Hideki Suzuki v Shuhei Taniguchi
Naomichi Marufuji & Eita v Daiki Inaba & Atsushi Kotoge
Jack Morris & YO-HEY & Tadasuke v Sean Legacy & Chris Ridgeway & Daga
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Kenoh & Manabu Soya
HAYATA v Dante Leon *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Saxon Huxley & Timothy Thatcher v Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura *GHC Tag Team Titles Match*
Jake Lee v Takashi Sugiura *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours 10 Minutes, Excellent VQ

NOAH 6/24/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Hi69 v Taishi Ozawa
Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura v Daiki Inaba & Stallion Rogers
Ninja Mack v Dante Leon
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone & GAINA v Saxon Huxley & Timothy Thatcher & Kazuyuki Fujita & Shuhei Taniguchi
Yoshinari Ogawa & Chris Ridgeway & Daga v Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka & Junta Miyawaki
Jake Lee & Jack Morris & YO-HEY & Tadasuke v Hijo de Dr. Wagner & Kaito Kiyomiya & HAYATA & Eita
Kenoh & Masakatsu Funaki & Manabu Soya & Shuji Kondo & Hajime Ohara v Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Kazushi Sakuraba & AMAKUSA & Alejandro

2 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 7/15/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Kai Fujimura v Yu Owada
Jimmy Yang & Super Crazy & Stallion Rogers v Anthony Greene & YO-HEY & Tadasuke
Jazzy Yang & Miyuki Takase v Hibiscus Mii & Yuu
Masa Kitamiya & Manabu Soya & Daiki Inaba & Yoshiki Inamura v Lance Anoa'i & Adam Brooks & Saxon Huxley & Jack Morris
Jake Lee & Kenoh v Go Shiozaki & Hijo de Dr. Wagner Jr.
HAYATA & Rey Escorpion & Dante Leon v Dralistico & Ninja Mack & AMAKUSA
Katsuhiko Nakajima v Kento Miyahara

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 8/6/23 Yokohama Budokan Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Shuji Kondo & Seiki Yoshioka & Stallion Rogers v Anthony Greene & YO-HEY & Tadasuke
Manabu Soya v Katsuhiko Nakajima
Jack Morris v Yoshiki Inamura
Lance Anoa'i v Yuma Anzai
Masa Kitamiya v Yuki Yoshioka
Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge & Hi69 v Kazuyuki Fujita & AMAKUSA & Junta Miyawaki
Hijo de Dr. Wagner Jr. v Daiki Inaba
Kenoh v Adam Brooks
Go Shiozaki v Saxon Huxley
Jake Lee v Timothy Thatcher

3 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 8/11/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Kai Fujimura v Yu Owada
Timothy Thatcher v Jack Morris
Katsuhiko Nakajima v Daiki Inaba
Masa Kitamiya v Daiki Inaba
Manabu Soya v Saxon Huxley
Kenoh v Yuki Yoshioka
Atsushi Kotoge & Hi69 v YO-HEY & Tadasuke
Go Shiozaki v Hijo de Dr. Wagner Jr.

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/3/23 Osaka Prefectural Gym Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Kai Fujimura & Taishi Ozawa v Mohammed Yone & Yu Owada
HAYATA & Eita v YO-HEY & Tadasuke
Yuu & Hiroyo Matsumoto & Hibiscus Mii v Miyuki Takase & Maya Yukihi & Sumire Natsu
Hijo de Dr. Wagner Jr. & Lance Anoa'i v Adams Brooks & Stallion Rogers
Katsuhiko Nakajima & Hajime Ohara & Junta Miyawaki v Manabu Soya & Shuji Kondo & Seiki Yoshioka
Dragon Bane v Ninja Mack v Alpha Wolf v Alejandro *4 Way Match*
Jake Lee & Jack Morris & Anthony Greene v Saxon Huxley & Timothy Thatcher & Hideki Suzuki
Chris Ridgeway & Daga v Atsushi Kotoge & Hi69 *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Match*
Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Masa Kitamiya v Yoshiki Inamura & Yuki Yoshioka & Yuma Anzai
Masakatsu Funaki v Josh Barnett *GHC Martial Arts Rules Match*
Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. v Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa
Go Shiozaki v Kenoh *N-1 Tournament Finals Match*

5 Hours, Excellent VQ

NOAH 9/17/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Ninja Mack & Alejandro & Hajime Ohara v Dragon Bane & Alpha Wolf & Seiki Yoshioka
Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Akitoshi Saito v Kai Fujimura & Taishi Ozawa & Yu Owada
Ryohei Oiwa v Junta Miyawaki
Kazuyuki FUjita & Manabu Soya & Masa Kitamiya & Daiki Inaba v Saxon Huxley & Timothy Thatcher & Hideki Suzuki & Shuhei Taniguchi
Kaito Kiyomiya & HAYATA & Eita v Yoshinari Ogawa & Daga & Stallion Rogers
Kenoh & Psycho Clown v Hijo de Dr. Wagner Jr & Lance Anoa'i
Jake Lee & Jack Morris & Anthony Green & YO-HEY & Tadasuke v Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima & Adam Brooks & Atsushi Kotoge & Hi69
Naomichi Marufuji v Will Ospreay

2 Hours 50 Minutes, Excellent VQ

NOAH 9/24/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Atsushi Kotoge & Stallion Rogers & Taishi Ozawa v Mohammed Yone & Daiki Inaba & Hi69 & Yu Owada
YO-HEY & Tadasuke v Shuji Kondo & Hajime Ohara
Takashi Sugiura & Manabu Soya & Masa Kitamiya v Kazuyuki Fujita & Hideki Suzuki & Shuhei Taniguchi
Daga v Junta Miyawaki
Kenoh & Lance Anoa'i v Katsuhiko Nakajima & Adam Brooks
Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa & Eita v Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa & LEONA
Saxon Huxley & Timothy Thatcher v Jack Morris & Anthony Greene *GHC Tag Team Titles Match*
Dragon Bane & Alpha Wolf v Ninja Mack & Alejandro *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Hijo de Dr. Wagner Jr. v Psycho Clown *GHC National Title Match*
HAYATA v Seiki Yoshioka *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Jake Lee v Go Shiozaki *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 10/28/23 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Akitoshi Saito & Stallion Rogers & Kai Fujimura v Mohammed Yone & Taishi Ozawa & Yu Owada
Shuji Kondo & Seiki Yoshioka & Ninja Mack & Alejandro & Terry Yaki v Atsushi Kotoge & Hi69 & Hajime Ohara & Xtreme Tiger & Junta Miyawaki
Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa v Anthony Green & LJ Cleary
Masa Kitamiya & Manabu Soya & Daiki Inaba v Hideki Suzuki & Saxon Huxley & Shuhei Taniguchi
HAYATA & Eita v Daga & Yoshinari Ogawa
Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima v Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
Dragon Bane & Alpha Wolf v YO-HEY & Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Hijo de Dr. Wagner Jr. v Jack Morris *GHC National Title Match*
Jake Lee v Kenoh *GHC Heavyweight Title Match*

4 Hours, Excellent VQ

NOAH 12/2/23 Yokohama Budokan Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
LEONA & Kai Fujimura v Taishi Ozawa & Yu Owada
Ninja Mack & Alejandro & Xtreme Tiger v Super Crazy & Terry Yaki & Alpha Zo
Masa Kitamiya & Daiki Inaba v Vinnie Masaro & Stallion Rogers
HAYATA & Eita v Atsushi Kotoge & Hi69
Hijio del Dr. Wagner Jr. & Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa v Saxon Huxley & Timothy Thatcher & Shuhei Taniguchi
Jack Morris v Hajime Ohara *GHC National Title Match*
Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Go Shiozaki & Junta Miyawaki v Jake Lee & Anthony Greene & LJ Clearly & YO-HEY & Tadasuke
Kenoh & Jinsei Shinzaki v Tatsumi Fujinami & Manabu Soya

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 1/2/24 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Taishi Ozawa v Yu Owada
Mohammed Yone & Atsushi Kotoge & Super Crazy & Terry Yaki v Daiki Inaba & Hajima Ohara & Hi69 & Kai Fujimura
Dragon Bane & Alpha Wolf v Ninja Mack & Alejandro v YO-HEY & Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Three Way Match*
YO-HEY & Tadasuke v Dragon Bane & Alpha Wolf *GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles Match*
Jake Lee & Jack Morris & Anthony Greene v El Hijo de Dr. Wagner Jr. & Vinnie Massaro & Titus Alexander
Tomohiro Ishii v Masa Kitamiya
Go Shiozaki v Satoshi Kojika
Haruka Umesaki & Miyuki Takase v Great Sakuya & Nagisa Nozaki
Takashi Sugiura v Ulka Sasaki
Hiroshi Tanahashi & HAYATA v Zack Sabre Jr. & Yoshinari Ogawa
Daga v Eita *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Kaito Kiyomiya & Shota Umino & Ryohei Oiwa & Daiki Inaba & Shuji Kondo & Junta Miyawaki v EVIL & Ren Narita & Yujiro Takahashi & SHO & Yoshinobu Kanemaru & Dick Togo *Elimination Match*
Kenoh v Manabu Soya *GHC Heavyweight Title Match*
Naomichi Marufuji v Kota Ibushi

6 Hours 20 Minutes, Excellent VQ

NOAH 1/13/24 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Dragon Bane & Alpha Wolf v HAYATA & Eita v Ninja Mack & Alejandro
Shuhei Taniguchi v Yuta Sasaki
Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Taishi Ozawa & Yu Owada v Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Atsushi Kotoge & Hi69
Hijo de Dr. Wagner Jr. & Daga & Yoshinari Ogawa v Kaito Kiyomiya & Hajime Ohara & Super Crazy
Titus Alexander & Vinnie Massaro v Jack Morris & LJ Clearly
Manabu Soya v Ryohei Oiwa
Masa Kitamiya & Daiki Inaba & Shuji Kondo & Junta Miyawaki v Jake Lee & Anthony Green & YO-HEY & Tadasuke
Kenoh v Go Shiozaki *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours, Excellent VQ

NOAH 2/4/24 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
LJ Cleary v Ninja Mack v Alejandro
Go Shiozaki & Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Atsushi Kotoge & Hi69 v Manabu Soya & Masa Kitamiya & Daiki Inaba & HAYATA & Eita
Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Ulka Sasaki v Saxon Huxley & Timothy Thatcher & Shuhei Taniguchi
Yoshinari Ogawa & Yu Owada v Kaito Kiyomiya
Jake Lee & YO-HEY & Tadasuke v Kazuyuki Fujita & Shuji Kondo & Junta Miyawaki
Daga v Hajime Ohara *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Jake Morris & Anthony Greene v Dragon Bane & Alpha Wolf *GHC Tag Team Titles Match*
Kenoh v Hijo de Dr. Wagner Jr. *GHC Heavyweight Title Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 2/15/24 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
TAKA Michinoku v Hi69
Shuji Ishikawa v Yu Owada
Kazushi Sakuraba v Daisuke Sekimoto
Masato Tanaka v Mohammed Yone
Kazuyuki Fujita & Akitoshi Saito v Togi Makabe & Tomoaki Honma
Go Shiozaki & Atsushi Kotoge v Jun Akiyama & Yuji Nagata

2 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

NOAH 3/2/24 Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
Ninja Mack v Alejandro
Akitoshi Saito & Hi69 v Hajime Ohara & Junta Miyawaki
Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa & Super Crazy v Jack Morris & Anthony Greene & YO-HEY
HAYATA v LJ Clearly
Kenoh & Yu Owada v Dragon Bane & Alpha Wolf
Masa Kitamiya & Daikia Inaba v Manabu Soya & Shuji Kondo
Daga v Tadasuke *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Go Shiozaki & Atsushi Kotoge v Saxon Huxley & Timothy Thatcher
Jake Lee v Kazuyuki Fujita
Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa v Takashi Sugiura & Ulka Sasaki

3 Hours 45 Minutes, Excellent VQ

NOAH 3/17/24 Yokohama Budokan Wrestle Universe DVD/MP4/ISO
HAYATA & Ninja Mack & Alejandro v Dragon Bane & Alpha Wolf & Super Crazy
Daiki Inaba v Shuhei Taniguchi
LJ Clearly v Hajime Ohara
Hijo del Dr. Wagner Jr. & Shuji Kondo v Jake Lee & Tadasukr
Manabu Soya v Masa Kitamiya v Ryohei Oiwa
Kenoh v Ulka Sasaki
Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa & Junta Miyawaki & Yu Owada v Go Shiozaki & Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Atsushi Kotoge & Hi69 *Single Elimination Match*
Daga v YO-HEY *GHC Jr. Heavyweight Title Match*
Jack Morris & Anthony Greene v Saxon Huxley & Timothy Thatcher *GHC Tag Team Titles Match*

3 Hours 30 Minutes, Excellent VQ

Last updated: 4/8/24

All DVD's listed are for sale. You can order by e-mailing me at bahumuth17@aol.com with a list with what you are interested in and I will get back to you with a total price.

DVDs

Each DVD is $6 dollars each (For example 3 DVDs = $18 dollars) and there will be a $6 dollar flat fee added cost for shipping to the U.S. no matter how many DVDs you purchase, so the total for 3 DVDs would be $24 dollars and the total for 10 DVDs would be $66 dollars.

I tend to mostly go through PayPal these days, but if you prefer Venmo or Cashapp I can do those as well. Please make sure to send as a friend when sending through PayPal when ordering.

If you live outside of the United States, I will give you a shipping price based on what you are interested in purchasing and what country you live in if you still prefer DVDs over MP4s/ISOs. I would recommend the MP4/ISO route though to avoid the extra shipping fee.

MP4s

MP4s are $6 dollars each. The MP4 order will be sent to you the day of the purchase unless otherwise noted before you make the purchase. Longer shows might have to be broken up into two parts when sending them. 

ISOs

ISOs are $6 dollars each. The ISO order will also be sent to you the day of the purchase unless otherwise noted before you make the purchase. I will be sending the ISO files to you through Google Drive. I can only send three files at a time though. Just please let me know when you have downloaded what I have sent you and I will send you another three after that. Let me know when you have downloaded the files so I can delete them from my drive. I will wait two days before deleting them if I don't hear back from you.

Cover Art DVDs

Original Cover Art in DVD cases are $16 dollars per video. These are offered for videos that state "DVD Case with Original Cover Art for Sale" at the bottom of the match listings. I will take original cover art and reprint it and place it in a DVD box for you. I will also do these for original VHS video covers as well and will reprint them as a DVD cover. I will do my best to make the VHS video covers look as legitimate as possible as a DVD cover and you can see from the example above how they look. The $5 dollar shipping fee will not be in effect for any order including a Cover Art video.

If you would like to see the cover art design picture and I do not have a picture above the video listing then contact me and I will send you a picture of how it will look.

Just to clarify I am not selling the original DVDs that I got from Japan when it is listed Master. If it is listed as a Master Version that means that I will be recording off the Master version to ensure as high of quality as possible. I do not have multiple copies of them. Samurai TV/SkyPerfect/Perfect Choice/G+ shows or straight from the internet like Wrestle Universe and are impossible to be a "Master Version".