Best of Onita Pro 1999 DVD/MP4
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Yukihiro Kanemura & Shoji Nakamaki *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 3/7/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 5/13/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Shooter # 1 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Double Hell Death Match* 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Death Match* 8/22/99
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & Fake Onita & Shooter # 1 9/29/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nobutaka Araya & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight* 9/29/99

1 Hour 30 Minutes, Master Video, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Atsushi Onita in New Japan 1999 DVD/MP4
Atsushi Onita v Kensuke Sasaki 1/4/99
Atsushi Onita v Masahiro Chono *No Ropes Expoloding Barbed wire Death Match* 4/10/99
Atsushi Onita & Masahiro Chono & AKIRA v Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito 7/21/99
The Great Nita v The Great Muta *No Ropes Exploding Barbed wire Exploding Ring Death Match* 8/28/99

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 5/13/99 Samurai TV DVD/MP4
Ray Pandita v Yusaku
Asian Cougar & Phantom Funakoshi v Exciting Yoshida & Takashi Sasaki
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari v Yoshiko Tamura & Yuka Nakamura
Dr. Luther & Dr. Hannibal v Katsuji Ueda & Sanshiro Takagi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki *No Ropes Barbed wire Street Fight Tornado Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 6/27/99 Samurai TV DVD/MP4
Survival Tobita v Rey Pandita v Pinchihita Joe
Masanobu Kurisu v Kengo Takai
Combat Toyoda & Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwami & Emi Koizumi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & The Shooter
Masao Orihara & Shooter # 2 v Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobi Kikuzawa & Shigeo Okumura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 8/22/99 Samurai TV DVD/MP4
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE& Tsuppari Mack & Killer Iwami
Takashi Sasaki & Kyohi Mikami v Asian Cougar & Kurogake
Katsuji Ueda v Nise Onita
Super Delfin & Naohiro Hoshikawa v Policeman & Black Buffalo
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Sanshiro Takagi v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 9/29/99 Samurai TV DVD/MP4
Rey Pandita v Satan
Takashi Sasaki & Kurogake v Daisaku & Yusaku
Miss Mongol & RIE v Misae Genkei & Yoshiko Tamura
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Shigeo Kato & The Shooter # 2
Highlights of Atsushi Onita & Shigeo Okumura & Mitsunobu Kikuzawa & Nise Onita v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Mr. Pogo Jr. # 1 *No Ropes Barbed wire Death Match* 9/18/99
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & Nise Onita & The Shooter # 1 
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 11/12/99 Samurai TV DVD/MP4
Asian Cougar & Yuki Nishino v Takashi Sasaki & Fukumen Taro 
Mr. Pogo v Nise Onita *Chain Death Match*
Masashi Aoyagi v Katsuji Ueda
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya
Atsushi Onita & Genichiro Tenryu v Ichiro Yaguchi & Dr. Luther & Dr. Steel *No Ropes Barbed wire Handicap Death Match* 

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 12/26/99 Samurai TV DVD/MP4
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami v Takashi Sasaki & Daisaku
Miss Mongol v RIE *Street Fight*
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Kurogake
Great Kendo & Nobutaka Araya v Exciting Yoshida & Yusaku
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *6 Man Title Street Fight No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/28/00 Samurai TV DVD/MP4
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami v Takashi Sasaki & Daisaku
RIE v Miss Mongol
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Kurogake 
Great Kendo & Nobutaka Araya v Exciting Yoshida & Yusaku 
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/3/00 Samurai TV DVD/MP4
Sambo Asako v Nise Onita
Mr. Pogo & Viking Taniguchi v Masashi Aoyagi & Nobutaka Araya 
Naoshi Sano & Jackie Lin v Kurogake & Toskai Bushido
Sanshiro Takagi & Kengo Takai & Kyhoei Mikami v Takashi Sasaki & Exciting Yoshida & Yuki Nishino
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Great Kendo & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki *6 Man Street Fight Title No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 3/14/00 Samurai TV DVD/MP4
Kengo Takai & Tomoya Adachi v Kurogake & Yusaku
Takashi Sasaki v Fukumen Taro
Masashi Aoyagi & Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya v Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Dick Togo & Onita Jr. & Nise Onita & Shigeo Okumura v Great Kendo & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki & Nise Kaijo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 5/21/00 Samurai TV DVD/MP4
Atsushi Onita v Nise Onita
Fukumen Taro & Kengo Takai & Yusaku v Takashi Sasaki & Kurogake & Daisaku
Sambo Asako v Miss Mongol & Kadota
Asian Cougar & El Maternatico & Tomoya Adachi v NOSAWA & Babe Richard & Heaven
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Nobutaka Araya & Blackjack Funk
Atsushi Onita & Dick Togo & Mitsunobu Kikuzawa & Nise Onita & Shigeo Okumura v Shoji Nakamaki & Great Kendo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 7/20/00 Samurai TV DVD/MP4
Sambo Asako & Takashi Sasaki & Tokai Bushido & Yusaku v GENTARO & Daisaku & Kaizuko Majin Viking & Tomohiro Ishii
Arkangel & Heaven & NOSAWA v Asian Cougar & Starman & Tomoya Adachi
Great Nita v Ichiro Yaguchi
RIE v Miss Mongol *RIE Retirement Match*
Nobutaka Araya & Poison Sawada BLACK v Sanshiro Takagi & Kurogake
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Great Kendo & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 9/24/00 Samurai TV DVD/MP4
Issei Fujisawa v Yuji Sugawara
Poison Sawada Julie & GENTARO & Yusaku d. Tokai Bushido V3 & Karasu & Raiden
Takashi Sasaki & Yuki Nishino v MIKAMI & Tanomusaku Toba
Sad Genius v Super Tokyo Tom
Atsushi Onita & Sambo Asako & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Weapons Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/5/01 Samurai TV DVD/MP4
Naoshi Sano v Violence Avenger
The Mongolman v Chotaro Kamoi
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Takashi Sasaki & Yuki Nishino v Sanshiro Takagi & Karasu
Atsushi Onita & Kazumasa Nihei & Mitsunobu Kikuzawa & Exciting Yoshida v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Shinigami & Yase Yaguchi 2000 *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/17/01 Samurai TV DVD/MP4
Masanori Nakamura v Naoshi Sano
Kenichi Kawasaki & Yuji Nishino & Yuji Sugawara v GENTARO & Violento Avenger & Sambo Asako
‎Sanshiro Takagi & Karasu v MIKAMI & Tanomusaku Toba
Masayoshi Motegi & Shinigami & Shigeo Kato v  Exciting Yoshida & Yuichi Taniguchi & Mitsunobu Kikuzawa
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki  *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 4/5/01 Samurai TV DVD/MP4
Tanomusaku Toba v Kurogake
Exciting Yoshida & Sambo Asako & Naoshi Sano & v Toshiyuki Moriya& Kenichi Kawasaki & Masanori Nakamura & Hiroshi Watanabe
Ebessan v Zeta Mandora
Sanshiro Takagi & Takashi Sasaki v Poison Sawada & Hebikage
Jado & Gedo v Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi *Cage Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 6/9/01 Samurai TV DVD/MP4
Sambo Asako v Naoshi Sano
Ichiro Yaguchi & Exciting Yoshida v Shinigami & Toshiya Moriya
Jado & Gedo & Takashi Sasaki v Sanshiro Takagi & MIKAMI & Kurogake
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motei & Shigeo Kato *No Ropes Barbed wire Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 9/23/01 Samurai TV DVD/MP4
Sambo Asako v Toshiyuki Moriya
Kaori Nakayama v La Malcriada
Sanshiro Takagi & MIKAMI & Tanomusaku Toba v Asian Cougar & Asian Condor & Takashi Sasaki
Great Nita v Naohiro Hoshikawa
Tarzan Goto v Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shinigami

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 10/28/01 Samurai TV DVD/MP4
Kaori Nakayam v La Malcriada 
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Asian Cougar & Tomohiko Hashimoto v Showa & Tanomusaku Toba
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shinigami *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Project X 12/25/01 Samurai TV DVD/MP4
Hideki Hosaka v Naoshi Sano
King Mandora & Sambo Asako v Yuichi Taniguchi & Pandita
Shinigami v Bushido V3 v Shigeo Kato
Ichiro Yaguchi & GENTARO & Masaru Toi v Masato Tanaka & Riki Ishin& Naoshi Sano
Atsushi Onita & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi & Hido v Tomoaki Honma & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi & Nise Onita

2 Hours, Excellent VQ

Project X 2/11/02 Samurai TV DVD/MP4
Masaru Toi v GENTARO 
Miss Mongol & AKIRA v Aramaki & Kazami
Hideki Nishida v Psychic
Atsushi Onita & Masayoshi Motegi & GENTARO & Kazumasa Nihei v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hido *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Project X "FMW Show" 3/30/02 Samurai TV DVD/MP4
Ichiro Yaguchi v GENTARO
Commando Bolshoi & Ran Yu-Yu v Azumi Hyuga & Kaori Yoneyama
Atsushi Onita & Ricky Fuji & Gosaku Goshogawara & GENTARO v Mr. Pogo& Shoji Nakamaki & Hido & Ichiro Yaguchi
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda & Ricky Fuji v Kodo Fuyuki & Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai 4/9/02

2 Hours, 
Excellent VQ

Onita FMW "Revival Show" 5/4/02 Samurai TV DVD/MP4
GENTARO v Nice Onita v Ichiro Yaguchi
Shark Tsuchiya & Kaori Nakayama v noki-A & GAMI
Chocoball Mukai v Katsuji Ueda
Onryo & Sun Paul v The Shooters
Shoji Nakamaki v Masanobu Kurisu *Barbwire Board Death Match*
Mr. Pogo v Ricky Fuji *Scramble Bunkhouse Death Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Scorpion Thumbtack Barbwire Board Death Match*
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 7/14/02 Samurai TV DVD/MP4
Kaori Nakayama v Tanny Mouse
Mr. Pogo v Ichiro Yaguchi *Texas Chain Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Thumbtack Death Match*
Masato Tanaka & Yoshihito Sasaki v Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda v Shinjiro Otani & Ryouji Sai

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 8/11/02 "Final Show" Samurai TV DVD/MP4
Masaru Toi & Tsubasa Kuragaki v Chocoball Mukai & Kayoko Haruyama
Azumi Hyuga v Command Bolshoi
Mike Lee Jr. & PSYCHO & Yu Yamagata v Mr. X # 1 & Mr. X # 2 & Mr. X # 3
Tetsuhiro Kuroda v TAKA Michinoku
Atsushi Onita & Mitsuhiro Matsunaga & Ichiro Yaguchi v Shoji Nakamaki& Hido & Masaru Toi

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/23/04 Samurai TV DVD/MP4
Stanley v Hideya Kishi
The Atchee v Kendo Toyama
Koji Ishinriki v Crusher Takahashi *Chain Death Match*
Sambo Asako Memorial Ceremony
Atsushi Onita & Ricky Fuji & Masaru Toi v Mr. Pogo & Ichiro Yaguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 3/26/05 Samurai TV DVD/MP4
Mighty Dragon & The Atchee v Stanley & Munenori Sawa
Aky & Ariya v Sumie Sakai & Obacchi Iizuka
Nobutka Araya & Masaru Toi v Shinigami & Viking Taniguchi 
Koji Ishinriki v Toshiyuki Moriya *Chain Death Match*
Mr. Pogo & Mad Man Pondo v Ricky Fuji & Gosaku Goshogawara *Barbed wire Baseball Bat Death Match*
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi v Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka *No Ropes Barbed wire Double Hell Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/18/08 DVD/MP4
Kintaro Kanemura & Guts Ishijima & Banji Takeda v Miracle Man & Mitsunobu Kikuzawa & Yuichi Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Ricky Fuji v Ichiro Yaguchi & Hido & The Shooter 2008

1 Hour, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 8/3/12 DVD/MP4
Leatherface v Kenichi Fujii
La Malcriada v Kikutaro 
The Winger & Dump Matsumoto & Naoshi Sano v Katsunari Toi & Raideen& Keita Yano 
Magnitude Kishiwada v Kazuhiko Matsuzaki
Kazushi Miyamoto & General Nihei & Iori Sugawara v Tanomusaku Toba & Fugofugo Yumeji & One Man Kru 
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka v Akebono & Takuya Sugawara & Mineo Fujita *Texas Tornado Falls Count Anywhere Street Fight*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/31/17 "Atsushi Onita Retirement Show" Samurai TV DVD/MP4
Atsushi Dainita v Pandita
Battle Royal
Dump Matsumoto & Mammoth Sasaki & ZAP & Onryo v Hideki Hosaka & Crusher Maedomari & Bad Nurse Nakamura & NENE Mugen D.a.i.
Shinjiro Otani & Yusaku Obata & Sean Guinness v Masato Tanaka & TARU& Takuya Sugawara 
Atsushi Onita & Shingo Takagi & KAI v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin& NOSAWA Rongai *Street Fight Scramble Bunkhouse Barbed wire Board Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita 45th Anniversary 2017-2018 Commercial DVD/MP4
Atsushi Onita & Raijin Yaguchi& Ricky Fuji v Suwama & Atsushi Aoki & KIYOSHI *Exploding Barbed wire Baseball Bat Death Match* 7/16/17
The Great Nita & The Great Tam & Ochimusha Hashimoto & Raiden v Jesus Yaguchi & Onryo & Mr. Pogo # 2 & NENE mugen D.a.i 8/27/17
Atsushi Onita & Raijin Yaguchi & Hideki Hosaka & Masahiro Sase & HASEGAWA v Matt Tremont & DJ Hyde & NOSAWA Rongai & FUJITA & Chainsaw Tony *No Ropes Exploding Barbed wire Exploding Barbed wire Baseball Bat Death Match* 10/9/17
Atsushi Onita & Raijin Yaguchi & Hideki Hosaka v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin & NOSAWA Rongai *No Ropes Exploding Barbed wire Exploding Barbed wire Baseball Bat Death Match* 10/9/17
Atsushi Onita & KAI & Shingo Takagi v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin & NOSAWA Rongai *Street Fight Scramble Bunkhouse Barbed wire Board Death Match* 10/31/17
Atsushi Onita & Kendo Kashin & HASEGAWA v Kim Duk & Tomohiko Hashimoto & Raiden *Exploding Barbed wire Baseball Bat Street Fight Falls Count Anywhere Double Hell Death Match* 10/28/18

1 Hour 30 Minutes, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Last updated: 8/6/19

All DVD's listed are for sale. You can order by e-mailing me at bahumuth17@aol.com with a list with what you are interested in and I will get back to you with a total price.

Each DVD is 6 dollars (For example 3 DVD's are $18 dollars) and there is a two DVD minimum order. 

I tend to mostly go through PayPal these days but if you prefer Venmo or Cashapp I can do those as well. 

For Pay Pal users: First order can be used for Paying for an item or service since you do not know me yet, but for second order and going forward please send it as sending it to a friend. 

MP4's are also 6 dollars. The MP4 will be sent to you the day of the purchase unless otherwise noted before you make the purchase. There is no minimum order for MP4's. Longer shows might have to be broken up into two parts when sending them. 

Shipping price goes into the 6 dollars if you live in the USA. If you live outside of the USA, I will give you a shipping price based on what you are interested in purchasing and what country you live in.