Atsushi Onita in New Japan 1999 DVD/MP4/ISO
Atsushi Onita v Kensuke Sasaki 1/4/99
Atsushi Onita v Masahiro Chono *No Ropes Exploding Barbed wire Death Match* 4/10/99
Atsushi Onita & Masahiro Chono & AKIRA v Keiji Muto & Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito 7/21/99
The Great Nita v The Great Muta *No Ropes Exploding Barbed wire Exploding Ring Death Match* 8/28/99

2 Hours, Master Video, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Best of Onita Pro 1999 DVD/MP4/ISO
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Yukihiro Kanemura & Shoji Nakamaki *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 3/7/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 5/13/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Shooter # 1 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Double Hell Death Match* 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Death Match* 8/22/99
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & Fake Onita & Shooter # 1 9/29/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nobutaka Araya & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight* 9/29/99

1 Hour 30 Minutes, Master Video, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Onita Pro 5/13/99 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ray Pandita v Yusaku
Asian Cougar & Phantom Funakoshi v Exciting Yoshida & Takashi Sasaki
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari v Yoshiko Tamura & Yuka Nakamura
Dr. Luther & Dr. Hannibal v Katsuji Ueda & Sanshiro Takagi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki *No Ropes Barbed wire Street Fight Tornado Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 6/27/99 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Survival Tobita v Rey Pandita v Pinchihita Joe
Masanobu Kurisu v Kengo Takai
Combat Toyoda & Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwami & Emi Koizumi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & The Shooter
Masao Orihara & Shooter # 2 v Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 8/22/99 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Karasu & Wasuta v Rey Pandita & Fujian Animal Love Lecture Association
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwami
Takashi Sasaki & Kyohi Mikami v Asian Cougar & Kurogake
Katsuji Ueda v Nise Onita
Super Delfin & Naohiro Hoshikawa v Policeman & Black Buffalo
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Sanshiro Takagi v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ, HD Re-Broadcast

Onita Pro 9/29/99 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Rey Pandita v Fujian Animal Love Lecture Association Satan *Chain Match*
Yusaku & Daisaku v Takashi Sasaki & Karasu
Misae Genkei & Yoshiko Tamura v Miss Mongol & RIE
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & The Shooter # 1 & Nise Onita
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Shigeo Kato & The Shooter # 2
Atsushi Onita & Nobutaka Araya & Shigeo Okumura & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa v Mr. Pogo & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 11/12/99 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Asian Cougar & Yuki Nishino v Takashi Sasaki & FM TARO
Mr. Pogo v Nise Onita *Chain Death Match*
Masashi Aoyagi v Katsuji Ueda
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Nobutaka Araya & Mitsunobu Kikuzawa
13 Man Battle Royal
Atsushi Onita & Genichiro Tenryu  v Dr. Luther & Dr. Steel & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Tornado Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 12/26/99 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami v Takashi Sasaki & Daisaku
Miss Mongol v RIE *Street Fight*
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Karasu
Great Kendo & Nobutaka Araya v Exciting Yoshida & Yusaku
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *6 Man Title Street Fight No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/28/00 Samurai TV DVD/MP4/ISO
FM TARO & Tomoya Adachi v Karasu & Naoshi Sano
Aya Koyama v Miho Watanabe
Viking Taniguchi & El Consadole v Sambo Asako & Nise Onita
Nobutaka Araya v Masashi Aoyagi
Atsushi Onita & Shigeo Okumura & Mitsunobu Kikuzawa v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Great Kendo *Barbed wire Street Fight 6 Man Tag Team Titles No Ropes Barbed wire Tornado Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/3/00 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Sambo Asako v Nise Onita
Masashi Aoyagi & Nobutaka Araya v Mr. Pogo & Viking Taniguchi
Kyodo Murata & Karasu & Tokai Bushido V3 v Kancho Nagase & Naoshi Sano & Jackie Lin
Exciting Yoshida & Takashi Sasaki & Yuki Nishino v Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami & Kengo Takai
Atsushi Onita & Shigeo Okumura & Mitsunobu Kikuzawa v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Great Kendo *Barbed wire Street Fight 6 Man Tag Team Titles No Ropes Barbed wire Tornado Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 3/14/00 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Tomoya Adachi & Kengo Takai v Yusaku & Kurasu
Tokai Bushido v Naoshi Sano
Takashi Sasaki v FM TARO
Ran Yu-Yu v Command Bolshoi
Masashi Aoyagi & Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya v Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Dick Togo & Onita Jr. & Shigeo Okumura v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Great Kendo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Tornado Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 3/25/00 Handheld DVD/MP4/ISO
Tomohiro Ishii v Shintatori Karasu
Mongol Man v Issei Fujisawa
Tomoya Adachi & Heaven & Lucky v Sambo Asako & Karasu & Tokai Bushido V3
Sanshiro Takagi v Kurokage
Viking Taniguchi & Great Kendo v Daisaku & Yusaku
Nobutaka Araya & Shigeo Okumura v Takashi Sasaki & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Nobutaka Araya & Shigeo Okumura & Nise Onita v Goro Tsurumi & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Fair Handheld VQ

Onita Pro 5/21/00 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Onita v Nise Onita
FM TARO & Kendo Takai & Yusaku v Takashi Sasaki & Karasu & Daisaku
Miss Mongol & Yukiko Kadota v Sambo Asako
Asian Cougar & & Tomoya Adachi v Baby Richards & NOSAWA & Heaven
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Nobutaka Araya & Blackjack Funk
Atsushi Onita & Dick Togo & Nobutaka Araya & Mitsunobu Kikuzawa & Nise Onita v Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki & Great Kendo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 7/20/00 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Sambo Asako & Takashi Sasaki & Tokai Bushido & Yusaku v GENTARO & Daisaku & Kaizuko Majin Viking & Tomohiro Ishii
Arkangel & Heaven & NOSAWA v Asian Cougar & Starman & Tomoya Adachi
Great Nita v Ichiro Yaguchi
RIE v Miss Mongol *RIE Retirement Match*
Nobutaka Araya & Poison Sawada BLACK v Sanshiro Takagi & Kurogake
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Great Kendo & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Atsushi Onita vs. Riki Choshu 7/30/00 Yokohama Arena Commercial DVD/MP4/ISO
Atsushi Onita v Riki Choshu *No Ropes Exploding Barbed wire Death Match*
40 Minutes, Master Video, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Onita Pro 9/24/00 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Issei Fujisawa v Yuji Sugawara
Poison Sawada JULIE & GENTARO & Yusaku v Tokai Bushido V3 & Karasu & Raiden
Takashi Sasaki & Yuki Nishino v MIKAMI & Thanomsak Toba
Sad Genius v Super Tokyo Tom
Atsushi Onita & Sambo Asako & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Weapons Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/5/01 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Naoshi Sano v Violence Avenger
The Mongolman v Chotaro Kamoi
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Takashi Sasaki & Yuki Nishino v Sanshiro Takagi & Karasu
Atsushi Onita & Kazumasa Nihei & Mitsunobu Kikuzawa & Exciting Yoshida v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Shinigami & Yase Yaguchi 2000 *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/17/01 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masanori Nakamura v Naoshi Sano
Kenichi Kawasaki & Yuji Nishino & Yuji Sugawara v GENTARO & Violento Avenger & Sambo Asako
‎Sanshiro Takagi & Karasu v MIKAMI & Thanomsak Toba
Masayoshi Motegi & Shinigami & Shigeo Kato v  Exciting Yoshida & Yuichi Taniguchi & Mitsunobu Kikuzawa
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki  *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 4/5/01 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Thanomsak Toba v Karasu
Toshiyuki Moriya & Kenichi Kawasaki & Hiroshi Watanabe & Masanori Nakamura v Exciting Yoshida & Sambo Asako & Naoshi Sano & Domingo
Kaiju Zeta Mandora v Ebessan
Keiko Iwami v Shark Tsuchiya & Kaori Nakayama *Megumi Kudo as the Special Referee*
Sanshiro Takagi & Takashi Sasaki v Poison Sawada JULIE & Hebikage
Jado & Gedo v Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi w
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi *Cage Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 6/9/01 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Sambo Asako v Naoshi Sano
Ichiro Yaguchi & Exciting Yoshida v Shinigami & Toshiya Moriya
Jado & Gedo & Takashi Sasaki v Sanshiro Takagi & MIKAMI & Karasu
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi & Shigeo Kato *No Ropes Barbed wire Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 9/23/01 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Sambo Asako v Toshiyuki Moriya
Kaori Nakayama v La Malcriada
Sanshiro Takagi & MIKAMI & Thanomsak Toba v Asian Cougar & Asian Condor & Takashi Sasaki
Great Nita v Naohiro Hoshikawa
Tarzan Goto v Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shinigami

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 10/28/01 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kaori Nakayam v La Malcriada 
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Asian Cougar & Tomohiko Hashimoto v Showa & Thanomsak Toba
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shinigami *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Project X 12/25/01 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Hideki Hosaka v Naoshi Sano
King Mandora & Sambo Asako v Yuichi Taniguchi & Pandita
Shinigami v Bushido V3 v Shigeo Kato
Ichiro Yaguchi & GENTARO & Masaru Toi v Masato Tanaka & Riki Ishin & Naoshi Sano
Atsushi Onita & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi & Hido v Tomoaki Honma & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi & Nise Onita

2 Hours, Excellent VQ

Project X 2/11/02 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaru Toi v GENTARO 
Miss Mongol & AKIRA v Aramaki & Kazami
Hideki Nishida v Psychic
Atsushi Onita & Masayoshi Motegi & GENTARO & Kazumasa Nihei v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hido *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Project X "FMW Show" 3/30/02 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Ichiro Yaguchi v GENTARO
Commando Bolshoi & Ran Yu-Yu v Azumi Hyuga & Kaori Yoneyama
Atsushi Onita & Ricky Fuji & Gosaku Goshogawara & GENTARO v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Hido & Ichiro Yaguchi
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda & Ricky Fuji v Kodo Fuyuki & Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai 4/9/02

2 Hours, 
Excellent VQ

Onita FMW "Revival Show" 5/4/02 Samurai TV DVD/MP4/ISO
GENTARO v Nice Onita v Ichiro Yaguchi
Shark Tsuchiya & Kaori Nakayama v noki-A & GAMI
Chocoball Mukai v Katsuji Ueda
Onryo & Sun Paul v The Shooters
Shoji Nakamaki v Masanobu Kurisu *Barbwire Board Death Match*
Mr. Pogo v Ricky Fuji *Scramble Bunkhouse Death Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Scorpion Thumbtack Barbwire Board Death Match*
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 7/14/02 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Kaori Nakayama v Tanny Mouse
Mr. Pogo v Ichiro Yaguchi *Texas Chain Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Thumbtack Death Match*
Masato Tanaka & Yoshihito Sasaki v Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda v Shinjiro Otani & Ryoji Sai

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 8/11/02 "Final Show" Samurai TV DVD/MP4/ISO
Masaru Toi & Tsubasa Kuragaki v Chocoball Mukai & Kayoko Haruyama
Azumi Hyuga v Command Bolshoi
Mike Lee Jr. & PSYCHO & Yu Yamagata v Mr. X # 1 & Mr. X # 2 & Mr. X # 3
Tetsuhiro Kuroda v TAKA Michinoku
Atsushi Onita & Mitsuhiro Matsunaga & Ichiro Yaguchi v Shoji Nakamaki& Hido & Masaru Toi

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/23/04 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Stanley v Hideya Kishi
The Atchee v Kendo Toyama
Koji Ishinriki v Crusher Takahashi *Chain Death Match*
Sambo Asako Memorial Ceremony
Atsushi Onita & Ricky Fuji & Masaru Toi v Mr. Pogo & Ichiro Yaguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 3/26/05 Samurai TV DVD/MP4/ISO
Mighty Dragon & The Atchee v Stanley & Munenori Sawa
Aky & Ariya v Sumie Sakai & Obacchi Iizuka
Nobutaka Araya & Masaru Toi v Shinigami & Viking Taniguchi 
Koji Ishinriki v Toshiyuki Moriya *Chain Death Match*
Mr. Pogo & Mad Man Pondo v Ricky Fuji & Gosaku Goshogawara *Barbed wire Baseball Bat Death Match*
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi v Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka *No Ropes Barbed wire Double Hell Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/18/08 DVD/MP4/ISO
Kintaro Kanemura & Guts Ishijima & Banji Takeda v Miracle Man & Mitsunobu Kikuzawa & Yuichi Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Ricky Fuji v Ichiro Yaguchi & Hido & The Shooter 2008

1 Hour, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 8/3/12 DVD/MP4/ISO
Leatherface v Kenichi Fujii
La Malcriada v Kikutaro 
The Winger & Dump Matsumoto & Naoshi Sano v Katsunari Toi & Raideen& Keita Yano 
Magnitude Kishiwada v Kazuhiko Matsuzaki
Kazushi Miyamoto & General Nihei & Iori Sugawara v Thanomsak Toba & Fugofugo Yumeji & One Man Kru 
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka v Akebono & Takuya Sugawara & Mineo Fujita *Texas Tornado Falls Count Anywhere Street Fight*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/31/17 "Atsushi Onita Retirement Show" Samurai TV DVD/MP4/ISO
Atsushi Dainita v Pandita
Battle Royal
Dump Matsumoto & Mammoth Sasaki & ZAP & Onryo v Hideki Hosaka & Crusher Maedomari & Bad Nurse Nakamura & NENE Mugen D.a.i.
Shinjiro Otani & Yusaku Obata & Sean Guinness v Masato Tanaka & TARU& Takuya Sugawara 
Atsushi Onita & Shingo Takagi & KAI v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin& NOSAWA Rongai *Street Fight Scramble Bunkhouse Barbed wire Board Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita 45th Anniversary 2017-2018 Commercial DVD/MP4/ISO
Atsushi Onita & Raijin Yaguchi & Ricky Fuji v Suwama & Atsushi Aoki & KIYOSHI *Exploding Barbed wire Baseball Bat Death Match* 7/16/17
The Great Nita & The Great Tam & Ochimusha Hashimoto & Raiden v Jesus Yaguchi & Onryo & Mr. Pogo # 2 & NENE mugen D.a.i 8/27/17
Atsushi Onita & Raijin Yaguchi & Hideki Hosaka & Masahiro Sase & HASEGAWA v Matt Tremont & DJ Hyde & NOSAWA Rongai & FUJITA & Chainsaw Tony *No Ropes Exploding Barbed wire Exploding Barbed wire Baseball Bat Death Match* 10/9/17
Atsushi Onita & Raijin Yaguchi & Hideki Hosaka v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin & NOSAWA Rongai *No Ropes Exploding Barbed wire Exploding Barbed wire Baseball Bat Death Match* 10/9/17
Atsushi Onita & KAI & Shingo Takagi v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin & NOSAWA Rongai *Street Fight Scramble Bunkhouse Barbed wire Board Death Match* 10/31/17
Atsushi Onita & Kendo Kashin & HASEGAWA v Kim Duk & Tomohiko Hashimoto & Raiden *Exploding Barbed wire Baseball Bat Street Fight Falls Count Anywhere Double Hell Death Match* 10/28/18

1 Hour 30 Minutes, Master DVD, Excellent VQ, DVD Case with Original Cover Art for Sale

Atsushi Onita Productions 7/13/19 DVD/MP4/ISO
Kazuki Enosawa v Buatsushi Futonita *Non Barbed wire Exploding Scramble Bunkhouse Wind Match*
Battle Ranger & HASEGAWA & Raiden v Takumi Sakurai & Naoshi Sano & Masahiro Sase
Miss Mongol & Nene ∞ D.a.i v Tam Nakano & Pandita & Rena Ichinose
Atsushi Onita & Hideki Hosaka & Ricky Fuji v Tomohiko Hashimoto & Onryo & Leatherface *Exploding Barbed wire Baseball Bat Street Fight Scramble Bunkhouse Death Match*

1 Hour 50 Minutes, Excellent VQ

Last updated: 8/1/23

All DVD's listed are for sale. You can order by e-mailing me at bahumuth17@aol.com with a list with what you are interested in and I will get back to you with a total price.

DVDs

Each DVD is 6 dollars (For example 3 DVDs = $18 dollars) and there will be a $6 dollar added cost for shipping to the U.S. no matter how many DVDs you purchase, so the total for 3 DVDs would be $24 dollars and the total for 10 DVDs would be $66 dollars.

I tend to mostly go through PayPal these days but if you prefer Venmo or Cashapp I can do those as well. 

If you live outside of the U.S., I will give you a shipping price based on what you are interested in purchasing and what country you live in if you still prefer DVDs over MP4s.

MP4s

MP4s are 6 dollars each. The MP4 order will be sent to you the day of the purchase unless otherwise noted before you make the purchase. Longer shows might have to be broken up into two parts when sending them. 

Cover Art DVDs

Original Cover Art in DVD cases are $16 dollars per video. These are offered for videos that state "DVD Case with Original Cover Art for Sale" at the bottom of the match listings. I will take original cover art and reprint it and place it in a DVD box for you. I will also do these for original VHS video covers as well and will reprint them as a DVD cover. I will do my best to make the VHS video covers look as legitimate as possible as a DVD cover. The $5 dollar shipping fee will not be in effect for any order including a Cover Art. An example of what they will look like can be found at http://fmwwrestling.us/FMWVHSDVD.jpg

If you would like to see the cover art design picture and I do not have a picture above the video listing then contact me and I will send you a picture of how it will look.

Just to clarify I am not selling the original DVDs that I got from Japan when it is listed Master. If it listed as a Master Version that means that I will be recording off the Master version to ensure as high of quality as possible. I do not have multiple copies of them. Samurai TV/NicoNico TV/GAORA/shows that air on internet streaming devices are straight from the television/computer and are impossible to be a "Master Version".