Best of Onita Pro 1999
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Yukihiro Kanemura & Shoji Nakamaki *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 3/7/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 5/13/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Shooter # 1 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Double Hell Death Match* 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Death Match* 8/22/99
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & Fake Onita & Shooter # 1 9/29/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nobutaka Araya & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight* 9/29/99

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 5/13/99 Samurai TV DVD
Pandita v Yusaku
Asian Cougar & Phantom Funakoshi v Takashi Yoshida & Yoshinori Sasaki
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari v RIE & Yoshiko Tamura
Dr. Luther & Dr. Hannibal v Katsuji Ueda & Sanshiro Takagi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 6/27/99 Samurai TV DVD
Survival Tobita v Rey Pandita v Pinchihita Joe
Masanobu Kurisu v Kengo Takai
Combat Toyoda & Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwami & Emi Koizumi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & The Shooter
Masao Orihara & Shooter # 2 v Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobi Kikuzawa & Shigeo Okumura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 8/22/99 Samurai TV DVD
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwami
Takashi Sasaki & Kyohi Mikami v Asian Cougar & Kurogake
Katsuji Ueda v Nise Onita
Super Delfin & Naohiro Hoshikawa v Policeman & Black Buffalo
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Sanshiro Takagi v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 9/29/99 Samurai TV DVD
Rey Pandita v Satan
Takashi Sasaki & Kurogake v Daisaku & Yusaku
Miss Mongol & RIE v Misae Genkei & Yoshiko Tamura
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Shigeo Kato & The Shooter # 2
Highlights of Atsushi Onita & Shigeo Okumura & Mitsunobu Kikuzawa & Nise Onita v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Mr. Pogo Jr. # 1 *No Ropes Barbed wire Death Match* 9/18/99
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & Nise Onita & The Shooter # 1 
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 11/12/99 Samurai TV DVD
Asian Cougar & Yuki Nishino v Takashi Sasaki & Fukumen Taro 
Mr. Pogo v Nise Onita *Chain Death Match*
Masashi Aoyagi v Katsuji Ueda
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya
Atsushi Onita & Genichiro Tenryu v Ichiro Yaguchi & Dr. Luther & Dr. Steel *No Ropes Barbed wire Handicap Death Match* 

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 12/26/99 Samurai TV DVD
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami v Takashi Sasaki & Daisaku
Miss Mongol v RIE *Street Fight*
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Kurogake
Great Kendo & Nobutaka Araya v Exciting Yoshida & Yusaku
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *6 Man Title Street Fight No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/28/00 Samurai TV DVD
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami v Takashi Sasaki & Daisaku
RIE v Miss Mongol
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Kurogake 
Great Kendo & Nobutaka Araya v Exciting Yoshida & Yusaku 
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/3/00 Samurai TV DVD
Sambo Asako v Nise Onita
Mr. Pogo & Viking Taniguchi v Masashi Aoyagi & Nobutaka Araya 
Naoshi Sano & Jackie Lin v Kurogake & Toskai Bushido
Sanshiro Takagi & Kengo Takai & Kyhoei Mikami v Takashi Sasaki & Exciting Yoshida & Yuki Nishino
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Great Kendo & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki *6 Man Street Fight Title No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 3/14/00 Samurai TV DVD
Kengo Takai & Tomoya Adachi v Kurogake & Yusaku
Takashi Sasakki v Fukumen Taro
Masashi Aoyagi & Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya v Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Dick Togo & Onita Jr. & Nise Onita & Shigeo Okumura v Great Kendo & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki & Nise Kaijo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 5/21/00 Samurai TV DVD
Atsushi Onita v Nise Onita
Fukumen Taro & Kengo Takai & Yusaku v Takashi Sasaki & Kurogake & Daisaku
Sambo Asako v Miss Mongol & Kadota
Asian Cougar & El Maternatico & Tomoya Adachi v NOSAWA & Babe Richard & Heaven
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Nobutaka Araya & Blackjack Funk
Atsushi Onita & Dick Togo & Mitsunobu Kikuzawa & Nise Onita & Shigeo Okumura v Shoji Nakamaki & Great Kendo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 7/20/00 Samurai TV DVD
Sambo Asako & Takashi Sasaki & Tokai Bushido & Yusaku v GENTARO & Daisaku & Kaizuko Majin Viking & Tomohiro Ishii
Arkangel & Heaven & NOSAWA v Asian Cougar & Starman & Tomoya Adachi
Great Nita v Ichiro Yaguchi
RIE v Miss Mongol *RIE Retirement Match*
Nobutaka Araya & Poison Sawada BLACK v Sanshiro Takagi & Kurogake
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Great Kendo & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 9/24/00 Samurai TV DVD
Pretty Boy Ishii v Yuji Sugawara
Poison Sawada Julie & Tokai Bushido & Yusaku v GENTARO & Kurogake & Convoy
Takashi Sasaki & Yuki Nishino v MIKAMI & Tanomusaku Toba
Atsushi Onita & Sambo Asako & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Weapons Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/5/01 Samurai TV DVD
Violence Avenger v Naoshi Sano
The Mongol v Kamoi Tyoutarou
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Takashi Sasaki & Yuji Nishino v Sanshiro Takagi & Kurogake
Atsushi Onita & Exciting Yoshida & Naoshi Sano & Mitsunobu Kikuzawa v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Yase Yaguchi & Shingami *No Ropes Barbed wire Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/17/01 Samurai TV DVD
Masanori Nakamura v Naoshi Sano
GENTARO & Sambo Asako & Violento Avenger v Kenichi Kawasaki & Yuji Nishino & Yuji Sagawara
Masasyoshi Motegi & Shigeo Kato & Shinigami v Exciting Yoshida & Mitsunobu Kikuzawa & Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 4/5/01 Samurai TV DVD
Tanomusaku Toba v Kurogake
Exciting Yoshida & Sambo Asako & Naoshi Sano & v Toshiyuki Moriya & Kenichi Kawasaki & Masanori Nakamura & Yuji Nishino
Ebessan v Zeta Mandora
Sanshiro Takagi & Takashi Sasaki v Poison Sawada & Hebikage
Jado & Gedo v Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi *Cage Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 6/9/01 Samurai TV
Sambo Asako v Naoshi Sano
Ichiro Yaguchi & Exciting Yoshida v Shinigami & Toshiya Moriya
Jado & Gedo & Takashi Sasaki v Sanshiro Takagi & MIKAMI & Kurogake
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motei & Shigeo Kato *No Ropes Barbed wire Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 9/23/01 Samurai TV DVD
Sambo Asako v Toshiyuki Moriya
Kaori Nakayama v La Malcriada
Sanshiro Takagi & MIKAMI & Tanomusaku Toba v Asian Cougar & Asian Condor & Takashi Sasaki
Great Nita v Naohiro Hoshikawa
Tarzan Goto v Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shingami

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 10/28/01 Samurai TV DVD
Kaori Nakayam v La Malcriada 
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Asian Cougar & Tomohiko Hashimoto v Showa & Tanomusaku Toba
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shinigami *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Project X 12/25/01 Samurai TV 
Hideki Hosaka v Naoshi Sano
King Mandora & Sambo Asako v Yuichi Taniguchi & Pandita
Shinigami v Bushido V3 v Shigeo Kato
Ichiro Yaguchi & GENTARO & Masaru Toi v Masato Tanaka & Riki Ishin & Naoshi Sano
Atsushi Onita & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi & Hido v Tomoaki Honma & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi & Nise Onita

2 Hours, Excellent VQ

Project X 2/11/02 Samurai TV DVD
Masaru Toi v GENTARO 
Miss Mongol & AKIRA v Aramaki & Kazami
Hideki Nishida v Psychic
Atsushi Onita & Masayoshi Motegi & GENTARO & Kazumasa Nihei v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hido *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Project X "FMW Show" 3/30/02 Samurai TV DVD
Ichiro Yaguchi v GENTARO
Commando Bolshoi & Ran Yu-Yu v Azumi Hyuga & Kaori Yoneyama
Atsushi Onita & Ricky Fuji & Gosaku Goshogawara & GENTARO v Mr. Pogo& Shoji Nakamaki & Hido & Ichiro Yaguchi
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda & Ricky Fuji v Kodo Fuyuki & Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai 4/9/02

2 Hours,
Excellent VQ

Onita FMW "Revival Show" 5/4/02 Samurai TV DVD
GENTARO v Nice Onita v Ichiro Yaguchi
Shark Tsuchiya & Kaori Nakayama v noki-A & GAMI
Chocoball Mukai v Katsuji Ueda
Onryo & Sun Paul v The Shooters
Shoji Nakamaki v Masanobu Kurisu *Barbwire Board Death Match*
Mr. Pogo v Ricky Fuji *Scramble Bunkhouse Death Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Scorpion Thumbtack Barbwire Board Death Match*
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 7/14/02 Samurai TV DVD
Kaori Nakayama v Tanny Mouse
Mr. Pogo v Ichiro Yaguchi *Texas Chain Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Thumbtack Death Match*
Masato Tanaka & Yoshihito Sasaki v Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda v Shinjiro Otani & Ryouji Sai

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 8/11/02 "Final Show" Samurai TV DVD
Masaru Toi & Tsubasa Kuragaki v Chocoball Mukai & Kayoko Haruyama
Azumi Hyuga v Command Bolshoi
Mike Lee Jr. & PSYCHO & Yu Yamagata v Mr. X # 1 & Mr. X # 2 & Mr. X # 3
Tetsuhiro Kuroda v TAKA Michinoku
Atsushi Onita & Mitsuhiro Matsunaga & Ichiro Yaguchi v Shoji Nakamaki& Hido & Masaru Toi

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 8/3/12 DVD
Leatherface v Kenichi Fujii
La Malcriada v Kikutaro 
The Winger & Dump Matsumoto & Naoshi Sano v Katsunari Toi & Raideen & Keita Yano 
Magnitude Kishiwada v Kazuhiko Matsuzaki
Kazushi Miyamoto & General Nihei & Iori Sugawara v Tanomusaku Toba & Fugofugo Yumeji & One Man Kru 
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka v Akebono & Takuya Sugawara & Mineo Fujita *Texas Tornado Falls Count Anywhere Street Fight*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/31/17 "Atsushi Onita Retirement Show" Samurai TV DVD
Atsushi Dainita v Pandita
Battle Royal
Dump Matsumoto & Mammoth Sasaki & ZAP & Onryo v Hideki Hosaka & Crusher Maedomari & Bad Nurse Nakamura & NENE Mugen D.a.i.
Shinjiro Otani & Yusaku Obata & Sean Guinness v Masato Tanaka & TARU & Takuya Sugawara 
Atsushi Onita & Shingo Takagi & KAI v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin & NOSAWA Rongai *Street Fight Scramble Bunkhouse Barbed wire Board Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

All DVD's listed are for sale. You can order by e-mailing me at bahumuth17@aol.com with a list with what you are interested in and I will get back to you with a total price.

Each DVD is 6 dollars and there is a two DVD minimum order. I do accept PayPal as well as cash, check, and money orders. 

Shipping price goes into the 6 dollars if you live in the USA. If you live outside of the USA, I will give you a shipping price based on what you are interested in purchasing and what country you live in.