Best of Onita Pro 1999
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Yukihiro Kanemura & Shoji Nakamaki *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 3/7/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match* 5/13/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Shooter # 1 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Double Hell Death Match* 6/27/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Mitsunobu Kikuzawa v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Death Match* 8/22/99
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & Fake Onita & Shooter # 1 9/29/99
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nobutaka Araya & Shigeo Okamura & Mitsunobu Kikuzawa v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight* 9/29/99

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 5/13/99 Samurai TV DVD
Pandita v Yusaku
Asian Cougar & Phantom Funakoshi v Takashi Yoshida & Yoshinori Sasaki
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari v RIE & Yoshiko Tamura
Dr. Luther & Dr. Hannibal v Katsuji Ueda & Sanshiro Takagi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Shigeo Okamura v Genichiro Tenryu & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 6/27/99 Samurai TV DVD
Survival Tobita v Rey Pandita v Pinchihita Joe
Masanobu Kurisu v Kengo Takai
Combat Toyoda & Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwami & Emi Koizumi
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & The Shooter
Masao Orihara & Shooter # 2 v Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobi Kikuzawa & Shigeo Okumura v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 8/22/99 Samurai TV DVD
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol v RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwami
Takashi Sasaki & Kyohi Mikami v Asian Cougar & Kurogake
Katsuji Ueda v Nise Onita
Super Delfin & Naohiro Hoshikawa v Policeman & Black Buffalo
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Sanshiro Takagi v Genichiro Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono *No Ropes Exploding Barbed wire Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 9/29/99 Samurai TV DVD
Rey Pandita v Satan
Takashi Sasaki & Kurogake v Daisaku & Yusaku
Miss Mongol & RIE v Misae Genkei & Yoshiko Tamura
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Shigeo Kato & The Shooter # 2
Highlights of Atsushi Onita & Shigeo Okumura & Mitsunobu Kikuzawa & Nise Onita v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Mr. Pogo Jr. # 1 *No Ropes Barbed wire Death Match* 9/18/99
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda v Sambo Asako & Nise Onita & The Shooter # 1 
Atsushi Onita & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Dr. Luther & Dr. Hannibal & Ichiro Yaguchi *Falls Count Anywhere Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 11/12/99 Samurai TV DVD
Asian Cougar & Yuki Nishino v Takashi Sasaki & Fukumen Taro 
Mr. Pogo v Nise Onita *Chain Death Match*
Masashi Aoyagi v Katsuji Ueda
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya
Atsushi Onita & Genichiro Tenryu v Ichiro Yaguchi & Dr. Luther & Dr. Steel *No Ropes Barbed wire Handicap Death Match* 

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 12/26/99 Samurai TV DVD
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami v Takashi Sasaki & Daisaku
Miss Mongol v RIE *Street Fight*
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Kurogake
Great Kendo & Nobutaka Araya v Exciting Yoshida & Yusaku
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *6 Man Title Street Fight No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/28/00 Samurai TV DVD
Sanshiro Takagi & Kyohei Mikami v Takashi Sasaki & Daisaku
RIE v Miss Mongol
Atsushi Onita & Sambo Asako & Nise Onita v Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Kurogake 
Great Kendo & Nobutaka Araya v Exciting Yoshida & Yusaku 
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/3/00 Samurai TV DVD
Sambo Asako v Nise Onita
Mr. Pogo & Viking Taniguchi v Masashi Aoyagi & Nobutaka Araya 
Naoshi Sano & Jackie Lin v Kurogake & Toskai Bushido
Sanshiro Takagi & Kengo Takai & Kyhoei Mikami v Takashi Sasaki & Exciting Yoshida & Yuki Nishino
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Shigeo Okumura v Great Kendo & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki *6 Man Street Fight Title No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 3/14/00 Samurai TV DVD
Kengo Takai & Tomoya Adachi v Kurogake & Yusaku
Takashi Sasakki v Fukumen Taro
Masashi Aoyagi & Mitsunobu Kikuzawa & Nobutaka Araya v Sambo Asako & Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida
Atsushi Onita & Dick Togo & Onita Jr. & Nise Onita & Shigeo Okumura v Great Kendo & Ichiro Yaguchi & Shoji Nakamaki & Nise Kaijo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Double Hell Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 5/21/00 Samurai TV DVD
Atsushi Onita v Nise Onita
Fukumen Taro & Kengo Takai & Yusaku v Takashi Sasaki & Kurogake & Daisaku
Sambo Asako v Miss Mongol & Kadota
Asian Cougar & El Maternatico & Tomoya Adachi v NOSAWA & Babe Richard & Heaven
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida v Nobutaka Araya & Blackjack Funk
Atsushi Onita & Dick Togo & Mitsunobu Kikuzawa & Nise Onita & Shigeo Okumura v Shoji Nakamaki & Great Kendo & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 7/20/00 Samurai TV DVD
Sambo Asako & Takashi Sasaki & Tokai Bushido & Yusaku v GENTARO & Daisaku & Kaizuko Majin Viking & Tomohiro Ishii
Arkangel & Heaven & NOSAWA v Asian Cougar & Starman & Tomoya Adachi
Great Nita v Ichiro Yaguchi
RIE v Miss Mongol *RIE Retirement Match*
Nobutaka Araya & Poison Sawada BLACK v Sanshiro Takagi & Kurogake
Atsushi Onita & Mitsunobu Kikuzawa & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Great Kendo & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 9/24/00 Samurai TV DVD
Pretty Boy Ishii v Yuji Sugawara
Poison Sawada Julie & Tokai Bushido & Yusaku v GENTARO & Kurogake & Convoy
Takashi Sasaki & Yuki Nishino v MIKAMI & Tanomusaku Toba
Atsushi Onita & Sambo Asako & Exciting Yoshida & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi & Yase Yaguchi *No Ropes Barbed wire Weapons Street Fight Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 1/5/01 Samurai TV DVD
Violence Avenger v Naoshi Sano
The Mongol v Kamoi Tyoutarou
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Takashi Sasaki & Yuji Nishino v Sanshiro Takagi & Kurogake
Atsushi Onita & Exciting Yoshida & Naoshi Sano & Mitsunobu Kikuzawa v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Yase Yaguchi & Shingami *No Ropes Barbed wire Death Match*

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 2/17/01 Samurai TV DVD
Masanori Nakamura v Naoshi Sano
GENTARO & Sambo Asako & Violento Avenger v Kenichi Kawasaki & Yuji Nishino & Yuji Sagawara
Masasyoshi Motegi & Shigeo Kato & Shinigami v Exciting Yoshida & Mitsunobu Kikuzawa & Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki

1 Hour 30 Minutes, Excellent VQ

Onita Pro 4/5/01 Samurai TV DVD
Tanomusaku Toba v Kurogake
Exciting Yoshida & Sambo Asako & Naoshi Sano & v Toshiyuki Moriya & Kenichi Kawasaki & Masanori Nakamura & Yuji Nishino
Ebessan v Zeta Mandora
Sanshiro Takagi & Takashi Sasaki v Poison Sawada & Hebikage
Jado & Gedo v Ichiro Yaguchi & Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi *Cage Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 6/9/01 Samurai TV
Sambo Asako v Naoshi Sano
Ichiro Yaguchi & Exciting Yoshida v Shinigami & Toshiya Moriya
Jado & Gedo & Takashi Sasaki v Sanshiro Takagi & MIKAMI & Kurogake
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi v Tarzan Goto & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motei & Shigeo Kato *No Ropes Barbed wire Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 9/23/01 Samurai TV DVD
Sambo Asako v Toshiyuki Moriya
Kaori Nakayama v La Malcriada
Sanshiro Takagi & MIKAMI & Tanomusaku Toba v Asian Cougar & Asian Condor & Takashi Sasaki
Great Nita v Naohiro Hoshikawa
Tarzan Goto v Viking Taniguchi
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shingami

2 Hours, Excellent VQ

Onita Pro 10/28/01 Samurai TV DVD
Kaori Nakayam v La Malcriada 
Sambo Asako v Viking Taniguchi
Asian Cougar & Tomohiko Hashimoto v Showa & Tanomusaku Toba
Atsushi Onita & Masato Tanaka & Hideki Hosaka & Naoshi Sano v Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Masayoshi Motegi & Shinigami *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Project X 12/25/01 Samurai TV 
Hideki Hosaka v Naoshi Sano
King Mandora & Sambo Asako v Yuichi Taniguchi & Pandita
Shinigami v Bushido V3 v Shigeo Kato
Ichiro Yaguchi & GENTARO & Masaru Toi v Masato Tanaka & Riki Ishin & Naoshi Sano
Atsushi Onita & Hideki Hosaka & Viking Taniguchi & Hido v Tomoaki Honma & Shoji Nakamaki & Masayoshi Motegi & Nise Onita

2 Hours, Excellent VQ

Project X 2/11/02 Samurai TV DVD
Masaru Toi v GENTARO 
Miss Mongol & AKIRA v Aramaki & Kazami
Hideki Nishida v Psychic
Atsushi Onita & Masayoshi Motegi & GENTARO & Kazumasa Nihei v Mr. Pogo & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hido *No Ropes Barbed wire Street Fight Death Match*

2 Hours, Excellent VQ

Onita Project X "FMW Show" 3/30/02 Samurai TV DVD
Ichiro Yaguchi v GENTARO
Commando Bolshoi & Ran Yu-Yu v Azumi Hyuga & Kaori Yoneyama
Atsushi Onita & Ricky Fuji & Gosaku Goshogawara & GENTARO v Mr. Pogo& Shoji Nakamaki & Hido & Ichiro Yaguchi
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda & Ricky Fuji v Kodo Fuyuki & Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai 4/9/02

2 Hours,
Excellent VQ

Onita FMW "Revival Show" 5/4/02 Samurai TV DVD
GENTARO v Nice Onita v Ichiro Yaguchi
Shark Tsuchiya & Kaori Nakayama v noki-A & GAMI
Chocoball Mukai v Katsuji Ueda
Onryo & Sun Paul v The Shooters
Shoji Nakamaki v Masanobu Kurisu *Barbwire Board Death Match*
Mr. Pogo v Ricky Fuji *Scramble Bunkhouse Death Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Scorpion Thumbtack Barbwire Board Death Match*
Atsushi Onita & Masato Tanaka v Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 7/14/02 Samurai TV DVD
Kaori Nakayama v Tanny Mouse
Mr. Pogo v Ichiro Yaguchi *Texas Chain Match*
Mitsuhiro Matsunaga v Hido *Thumbtack Death Match*
Masato Tanaka & Yoshihito Sasaki v Kintaro Kanemura & Chocoball Mukai
Atsushi Onita & Tetsuhiro Kuroda v Shinjiro Otani & Ryouji Sai

2 Hours, Excellent VQ

Onita FMW 8/11/02 "Final Show" Samurai TV DVD
Masaru Toi & Tsubasa Kuragaki v Chocoball Mukai & Kayoko Haruyama
Azumi Hyuga v Command Bolshoi
Mike Lee Jr. & PSYCHO & Yu Yamagata v Mr. X # 1 & Mr. X # 2 & Mr. X # 3
Tetsuhiro Kuroda v TAKA Michinoku
Atsushi Onita & Mitsuhiro Matsunaga & Ichiro Yaguchi v Shoji Nakamaki& Hido & Masaru Toi

2 Hours, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 8/3/12 DVD
Leatherface v Kenichi Fujii
La Malcriada v Kikutaro 
The Winger & Dump Matsumoto & Naoshi Sano v Katsunari Toi & Raideen & Keita Yano 
Magnitude Kishiwada v Kazuhiko Matsuzaki
Kazushi Miyamoto & General Nihei & Iori Sugawara v Tanomusaku Toba & Fugofugo Yumeji & One Man Kru 
Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka v Akebono & Takuya Sugawara & Mineo Fujita *Texas Tornado Falls Count Anywhere Street Fight*

1 Hour 40 Minutes, Excellent VQ

Atsushi Onita Productions 10/31/17 "Atsushi Onita Retirement Show" Samurai TV DVD
Atsushi Dainita v Pandita
Battle Royal
Dump Matsumoto & Mammoth Sasaki & ZAP & Onryo v Hideki Hosaka & Crusher Maedomari & Bad Nurse Nakamura & NENE Mugen D.a.i.
Shinjiro Otani & Yusaku Obata & Sean Guinness v Masato Tanaka & TARU & Takuya Sugawara 
Atsushi Onita & Shingo Takagi & KAI v Kazuyuki Fujita & Kendo Kashin & NOSAWA Rongai *Street Fight Scramble Bunkhouse Barbed wire Board Death Match*

3 Hours, Excellent VQ

All DVD's listed are for sale. You can order by e-mailing me at bahumuth17@aol.com with a list with what you are interested in and I will get back to you with a total price.

Each DVD is 6 dollars and there is a two DVD minimum order. I do accept PayPal as well as cash, check, and money orders. 

MP4's are also 6 dollars and through PayPal only. The MP4 will be sent to you the day of the purchase unless otherwise noted before you make the purchase. There is no minimum order for MP4's. Longer shows might have to be broken up into two parts when sending them. 

Shipping price goes into the 6 dollars if you live in the USA. If you live outside of the USA, I will give you a shipping price based on what you are interested in purchasing and what country you live in.