Yoshihiro Takayama 1/23/15 Osaka

Atsushi Onita 3/21/15 Fukuoka

TARU 9/5/15 Osaka
*Scored winning pinfall in a tag team match between Atsushi Onita & Chigusa Nagayo to win title.

Atsushi Onita 2/21/16 Kobe

Masakatsu Funaki 7/24/16 Osaka

Atsushi Onita 2/26/17 Tokyo

Masato Tanaka 9/24/17 Nagoya

Yuko Miyamoto 11/3/17 Kawasaki

TARU 8/5/18 Kawasaki